15679. lajstromszámú szabadalom • Ablakvasakat hidegen fűrészelő szerkezet

Megjelent 1899. évi szeptember lió 19-én. MAGY. SZABADALMI Kitt. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15679. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Alakvasakat hidegen fűrészelő szerkezet. MERZ ALBERT LAKATOSMESTER HALLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 11-ike. Az eddig ismert alakvas-fűrészek azon hátránnyal bírnak, hogy szerkezetüknél fogva nehezen szállíthatók s ennélfogva az el­fűrészelendő tárgyakat kellett hozzájuk vinni, a mi különösen vasúti vágány-fektetésnél, vagy vastartóknak fölsőbb emeleteken való befalazása alkalmával, igen nehézkes és időpazarló munkát okozott. Azonkívül az eddig ismeretes ily fajta fűrészek nagy munkaerőt kívántak, a mi szintén egyik ok ezen fűrészek általános elterjedésének meg­akadályozására. A jelen találmány tárgya a föntebbiekkel szemben könnyen szállítható hidegen fűré­szelő szerkezet képezi, melyet különösen az jellemez, hogy az elfűrészelendő munka­darabokon rögzíthető, tetszőleges módon beállítható, úgy hogy annak segélyével a legrövidebb idő alatt lehet ferde vagy derék­szögű metszéseket végrehajtani. A fűrész utánállítása tekercsrugók közvetítésével, vagy önműködőlég is eszközölhető. A mellékelt rajzlapok ábrái a találmány­beli fűrészt két kiviteli alakban mutatják be. Nevezetesen az 1. ábra oldalról való nézetét, 2. ábra homloknézetét, a 3. ábra fölülről való nézetét mutatja be oly fűrésznek, hol a fűrészlemez utánállítása szintén utánállítható tekercsrugók közvetí­tésével történik. (a) kerethez (b) oszlop csatlakozik, melye­ken két (c) cső eltolhatólag van elrendezve. Ezen két csövet (d) keresztcső kapcsolja össze egymással. Mindenik cső alsó végéhez egy-egy oldalirányban nyúló (e) hüvely csatlakozik, mely hüvelyekbe a tulajdon­képeni (f g) fűrészkeret előre-hátra mozgat­hatókig van szerelve. A fűrészkeretnek fölső oldalát a (d) kereszttartóhoz foglalt (h) vezetékrész vagy görgő vezeti. Az egyik (e) hüvelyre (i) lengő emeltyű van szerelve, mely (m) csuklós kar közvetítésével áll összeköttetésben (f g) fűrészkerettel, (c d e) keretet (f g) fűrészkerettel együtt a (b) oszlopok fölső végén elcsavarolható (n) lánczkerekek és az alattuk fekvő (f) tekercs­rugók lefelé szorítják, melyeknek közvetí­tésével a fűrészlemeznek a megmunkálandó anyagba való behatolása tetszés szerint szabályozható. Azon czélból, hogy (n) láncz­kerekek teljesen egyenlő számú fordulatot végezzenek, (r) láncz közvetítésével össze vannak kapcsolva egymással. A megmunkálandó darabot (sínt, vagy alakvasat), (a) keretnek (x) kiszökésére fek­tetik és valamely alkalmas módon pl. (y) csavaros kengyel közvetítésével rögzítik.

Next

/
Thumbnails
Contents