15676. lajstromszámú szabadalom • Önműködő tűzoltó zuhany

Megjelent I <S5>9. évi szeptember hó 19-ón. í MAGY. 4 í KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRA S 15(576. szári). XXI'J. OSZTÁLY. Önműködő tűzoltó zuhany. CH. LINSER CZÉG REICHENBERGBEN (CSEHORSZÁG). Pótszabadalom a 13754. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1898 május hó 3-ika. A jelen találmány tárgyát a törzsszaba­dalomban leírt önműködő tűzoltó zuhanynak oly módosítása képezi, melynél a szóró kú­pot záró állásában rögzítő emeltyű egy két részből álló, könnyen olvadó fémmel össze­forrasztott fémhüvely, vagy magában is ol­vadó fémből készült hüvely által tartatik meg. A szóró kúp a két ponton szabadon fekvő hüvelynek megolvadásánál szabadon bocsájtatik és a vízvezetéket megnyitja, mi­által a zuhany működésbe hozatik. Ha a szóró kúp a készülék működésének befejeződése után az azt hordó emeltyű mű­ködtetése által újból záró állásába hozatott, a tűzoltó zuhanyt egy újabb fémhüvelynek beillesztése után ismét készenlétbe helyez­hetjük. A mellékelt rajzban a jelen találmány sze­rint berendezett tűzoltó zuhany egy fogana­tosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra a készenlétben álló készüléknek függélyes középmetszete; a 2. ábra annak vízszintes metszete; a 3. ábra a szóró kúpnak kétkarú emeltyű gyanánt foganatosított rögzítő szerkezetét láttatja fölűlnézetben; a 4. ábra az 1. ábrában bemutatott készülék­nek oldalnézete; az 5. ábra a rögzítő hüvelyt láttatja. A (d) szóró kúp, melynek (d2) karimája fölfelé van hajlítva és váltakozóan külön­böző mélységű (d3) hasítékokkal van ellátva, megemelt vagy záró állásánál csúcsával be­hatol a (c) tömítő korongnak középnyílá­sába, ebbe pontosan be van csiszolva és ezen­kívül az 1. ábrában látható foganatosításnál az emeltyűt rögzítő hüvelynek beillesztése után a szóró kúp alatt elrendezett (f3) szo­rító csavar segélyével a (c) tömítő korong­hoz szorítható. Az (f) emeltyű állásában az ennek körke­resztmetszetű meghosszabbítására és a (bl) karnak azzal korrespondeáló (b3) toldatára rátolt, két részből álló (h) fémhüvely által tartatik meg (5. ábra), melynek végei (hl)-nél könnyen olvadó fémmel vannak összefor­rasztva; ezen forrasztás légréteg által van elszigetelve az (f) emeltyűtől, úgy hogy a készülék közelében keletkező tűznél az ez által fejlesztett hő a forrasztást megol­vasztja. Lehet azonban az egész hüvelyt is könnyen olvadó fémből előállítani. Ha a hőmérséklet a tűzoltó zuhany kö­zelében annyira növekedett, hogy a (hl hl) forraszok megolvadnak, akkor az (f) emeltyű és fezzel a (d) szóró kúp szabadon bocsáj­tatik, mely utóbbi azi oltó folyadék nyomá­sának, valamint önsúlyának hatása alatt sii­lyed és a (b2) vezetékre esik. A készülék már most működésbe jön és az oltó folyadék

Next

/
Thumbnails
Contents