15669. lajstromszámú szabadalom • Újítás lámpatalpakon

Megjelent 18í)í). évi szeptember hó l(»-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI KAS 15669. szám. IL/CL. OSZTÁLY. Újítás lámpatalpakon. MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPA-ÁRÚ-GYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 10-ike. A szóban lévő találmány tárgya lámpatal­pakon eszközölt újítás, mely szerint a lámpa­talp súlya megfelelő kivágások alkalmazásá­val tetemesen kisebbíthető, míg a lámpa­talp nyaka oly módon van kiképezve, hogy az eddig föltétlenül szükséges volt tartóku­pak teljesen elmaradhat, a lámpa petróleum­tartálya pedig ennek daczára megbízhatóan kapcsoltatik a lámpatalppal. A csatolt rajzok 1. és 2. ábráján eme lámpatalp kisebb mé­retben, oldal- és fölűlnézetben, a 3. és 4. ábrán a lámpatalp nyaka fölűl­nézetben és függélyes metszetben látható, míg az 5. ábra részlet. Az eddigi lámpatalpak át nem tört ha­rangalakú fölületet képeztek, és a lámpa petroleumtartályának csapját befogadó tartó­kupakkal voltak ellátva. Az ily talpakat biz­tosan csak két kézzel lehetett megfogni és az egyik kézzel közvetlenül a petroleumtar­tály alatt kellett a lámpatalpat körülfogni, miközben a petroleumtartály a tartókupak­ból könnyen kiemeltetett, mert a tartály csapját és a tartókupakot sohasem sikerült oly pontosan megmunkálni, hogy a tartály a kupakban biztosan fogva tartassék. Ez a hátrány a szóban lévő lámpatalpnál föl nem léphet. A javított (d) lámpatalpnak ugyanis sza­bályosan elosztott, oldalt alkalmazott (b) át­törései vannak, melyeket egymástól a (c) hidak választanak el. Ezek a hidak könnyen megfogható fogantyúkat képeznek, melyek a lámpatalp biztos • megfogását teszik lehe­tővé. Természetes dolog, hogy a (b) áttöré­sek megfelelő nagyok, úgy hogy azokon leg­alább egy ujjal át lehet nyúlni. A (d) lámpatalpnál a tartókupakot egy kú­pos (a) nyak helyettesíti, melyben egy eset­leg rugalmas (e) bádogkorong (5. ábra) van vízszintes helyzetben beöntve. Az (e) bádog­korongnak egy csillagalakú (f) áttörése van, az így keletkezett sugárirányú (g) karélyo­kat az öntvény kihűlése után a 3. és 4. ábrán látható módon lehajlítjuk. Ennek kö­vetkeztében a nyakban némileg rugalmas bé­lés keletkezik, mely a lámpatalp csapját szoro­san és még akkor is biztosan befogja, ha a tartály csapja valamivel 'kisebb vagy na­gyobb, mint annak lennie kellene. Ily talp­nál a (b) kivágások alkalmazása és a tartó­kupaknak elhagyása következtében sok anyag és munka takarítható meg.

Next

/
Thumbnails
Contents