15591. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos mótoroknak különböző sebességekkel való hajtására

Megjelent 1809. évi szeptember lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15591. szám. VIIIs- OSZTÁLY. Berendezés elektromos mótoroknak különböző sebességekkel való hajtására. REED KÁROLY JÁNOS MÉRNÖK PHILADELPHIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó á-ike A jelen találmány tárgyát berendezés ké­pezi, elektromos mótoroknak tetszőleges számú elemre osztott energiaforrásból szol­gáltatott áramok által különböző sebességek­kel való hajtására. Osztott energiaforrás alatt két vagy több, egymástól független oly villamos elemet vagy egyéb áramforrást értek, melyeket sorosan vagy párhuzamosan vagy sorosan és párhuzamosan kapcsolhatok össze, mint pl. bizonyos számú primer vagy szekunder battériát vagy bizonyos számú di­namót vagy battériákat és dinamókat kom­binálva. Szükséges azonban, hogy ezen ele­mek egyenlő elektromótorikus erővel és elő­nyösen egyenlő kapaczitással is bírjanak. A jelen találmány szerint már most a tér­mágnesek tekercselését szakaszokra osztom, melyeknek számát előnyösen az elektromos energiaforrást képező elemek számával ará­nyosan választom, a mikor is a tekercselé­seknek egy-egy szakaszát egy vagy több elem által szolgáltatott árammal a többitől függetlenül táplálom. Továbbá az elektromos mótor fegyverzetét az elektromos energia­forrás egész árama által tápláltatom, a mi­kor is az elemek csoportosítását akként mó­dosítom, hogy a tápláló áram elektromótori­kus ereje módosíttassák. Minthogy a tér­mágnesek tekercseléseiben keringő áram ál­landó mágneses tért létesít, a fegyverzetet tápláló áram elektromótorikus erejének mó­dosítása az elektromos motornak különböző sebességekkel való hajtását idézi elő. A mellékelt rajzok példaképen a jelen ta­lálmány tárgyát néhány foganatosítás! alak­jában tüntetik föl, a hol is az osztott elektro­mos energiaforrás bizonyos számú szekunder czellából áll, melyek közel egyenlő elektro­mótorikus erővel és egyenlő kapaczitással bírnak, a mikor is egy-egy elem két czella által képeztetik. Természetes azonban, hogy a jelen találmány nem szorítkozik ezen foga­natosítási alakokra, hanem hogy ezek he­lyett tetszőleges más hasonló eszközök is jöhetnek alkalmazásba. Az 1. ábra sematikusan láttatja a motort, a szekunder battériát és az átkapcsolót, a hol is az átkapcsoló dobja síkba van fejtve. A 2—5. ábrák a mótor és a czellák négy­féle összeköttetését tüntetik föl. A 6. ábra az átkapcsoló előlnézetét. A 7. ábra annak alaprajzát tünteti föl. A 8. ábra az osztott elektromos energia­forrásnak két motorral való összeköttetését mutatja be sematikusan. A 9. ábra több motornak az osztott elek­tromos energiaforrással való összeköttetését láttatja, a hol is minden egyes mótor csak egy-egy tértekercseléssel van ellátva. Az 1—5. ábrákban föltüntetett foganato-

Next

/
Thumbnails
Contents