15582. lajstromszámú szabadalom • Indítókészülék elektromos mótorok számára

Megjelent 1899. évi szeptember lió il-én. MAGY. KI II. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15582. szám. V b. OSZTÁLY. Indítókészülék elektromos mótorok számára. DAVIS HABBY FÜLÖP ELEKTROTEC HNIKAI MÉBNÖK PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 30 ika. Jelen találmány tárgya egy indítókészLi­lék elektromos mótorok számára, mely az indítőkészűlékek azon osztályába tartozik, melyek nagy kapaczitásű vasúti mótorok erejének és sebességének kormányzására vannak alkalmazva. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék a mótor áramkörének ellenállását lassú járásnál széles határon belül változtatja és egyidejűleg elkerüli a káros íveket, melyek az erős áramok használatát követik, továbbá úgy van szerkesztve és a mechanismus különböző részei úgy vannak kombinálva, hogy kis helyet foglaljon el és úgy van el rendezve, hogy a szolgálat minden állapo­tában hatásosan és a kívánalmaknak meg­felelően működik. Összefüggés benezzel, a mótorok áramköré­ben lévő ellenállás változtatására való kapcso­lókészülék a mótorok kapcsolatainak változ­tatására való kapcsolókészűléktől külön van választva. A két kapcsolókészülék egymás­sal ismert módon van összekötve, úgy hogy az ellenállást változtató kapcsoló működése megfelelő időben a második kapcsolót arra kényszeríti, hogy a mótorok kapcsolatait sorozatosról párhuzamosra változtassa, vagy megfordítva. Ezen készüléknél az elektro­mos ívek, melyek igen erős áramok alkal­mazásánál föl szoktak lépni a kontaktusok egy sorozata között oszlanak föl, a helyett, hogy csak egy kontaktusnál lépnénök fel, mi által a kontaktus tűzveszélye lényegesen csökkentetik. A találmány továbbá a föntebb kifejtet­tek összes szerkezeti változatait is magában foglalja. A mellékelt rajzokon : az 1. ábra a találmány tárgyát képező indítókészűlék elölnézete, a midő a kézi ke­rék egy része metszetben van föltüntetve; a 2. ábra egy két mótor indítására alkal­mas indítókészűlék működő részeinek elöl­nézete, a midőn a födő el van véve; a 3. ábra egy négy mótor indítására alkal­mas indítókészűlék hasonló nézete; a 4. ábra a 2. ábrában föltüntetett indító­készűlék IV—IV metszete; az 5. ábra a készülék egy részlete; a 6. ábra a 3. ábra VI—VI metszete ; a 7. ábra a 3. ábrában föltüntetett indító­készűlék alaprajza, a midőn a csap és tartó metszetben van ábrázolva ; a 8. ábra a 3. ábra VIII—VIII metszete; a 9 , 10. és 11. ábrák az összekapcsoló mechanizmus egyes részeit tüntetik föl; a 12. ábra a 2. és 4. ábrabeli indítóké­szűlék áramköreinek diagrammja;

Next

/
Thumbnails
Contents