15556. lajstromszámú szabadalom • Hívó vezetékkapcsoló telefonközpontok számára

Megjelent 1899. évi szeptember hó 7 -én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMIT LEÍRÁS 1555G. szám. Vll'j OSZTÁLY. Hívó vezetékkapcsoló telefonközpontok számára. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát hívó vezeték­kapcsoló képezi telefon-központok számára, mely az eddigi ily, egy hívó jelből pl. táb­lácskából vagy más optikai vagy akusztikai jelzőből és egy a kapcsolásokat foganatosító dugóból álló készülékekkel szemben az által tűnik ki, hogy a hívás az által eszközöltetik, hogy egy elektromágnes egy axialisan el­rendezett jelzőt működtet, mely egy rúgó hatása alatt előre ugrik. Ezen elrendezés következtében nagyon kevés hely igényeltetik, a mennyiben az egyes részeket egymás mögött egy vonalban lehet elrendezni. Egy másik előnye a talál­mánynak az, hogy annak tárgyát bármely helyzetben, úgy függélyesen, mint vízszinte­sen is rendezhetjük el, a mi főleg vízszintes átkapcsolóknál jár nagy előnnyel, a hol is a jelzési táblácskáknak az asztalon való elrendezése azoknak megkívánt vízszintes elhelyezésük miatt zavarólag hat. A jelen találmány tárgya különböző mó­don foganatosítható. A mellékelt rajzok 1. ábrája szerint a hívási jel egy a (b) hüvelyben elrendezett színes (k) tokból áll, melyet a benne el­helyezett (f) rúgó kifelé nyom és a melyet az alatta pormentesen elrendezstt (h) kilincs tart meg állásában. Ugyanazon tengely irá­nyában a záró kilincs alatt az (8) szolenoid van alkalmazva, mely áramáthaladáskor a helytálló (kl) és mozgatható (k2) vasmagra magnetizálóan hat. A helytálló (kl) vasmag­ban a könnyű (B) szög van mozgathatóan elrendezve. Ha a szolenoidon áram megy keresztül, a (k2) mag a peczek felé mozog és azt megemeli, mi által a (h) kilincset a tokból kikapcsolja, a mikor is az (f) rúgó a tokot kiszorítja. Ha a hivatalnok a hívási jel fölött ábrázolt dugót a hüvelybe illeszti, akkor a tok lenyomatik és a (h) kilincs azzal ismét kapcsolódik. A tok és a hüvely között a kapcsoláshoz mérten tetszőlegesen rendezhetünk el kapcsolási rugókat is. Természetesen a (k) tok a (b) hüvelyt részben vagy teljesen körül is veheti és hogy ez által a hüvely a toknak vezetésére szolgálhat. A II. és III. ábrák a találmánynak egyszerűbb foganatosítási alakját láttatják, melynél a szögnek mechanikus rögzítését mágneses rögzítés helyettesíti, és pedig az által, hogy az (A) csőben a (B) állandó mágnest rendezzük el, melynek szárain a (C) csévéket alkalmazzuk. A lágy vasból készült (D) fegyverzetet a II. ábrában szemléltetett állásban a (B) mágnes sarksarúi tartják meg. A (D) fegy-

Next

/
Thumbnails
Contents