15545. lajstromszámú szabadalom • Állócsapágyazat lengő függélyes tengelyek körül forgó gépek számára

Megjelent 18í>9. évi szeptember lió 7-én. MAGY SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15545. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Állócsap-ágyazat lengő függélyes tengelyek körül forgó gépek számára. PROKOP JÓZSEF MÉRNÖK PARDUBICBAN (CSEHORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 26-ika. Nehéz és gyorsan forgó lengő doboknál, nevezetesen olyanoknál, a melyek különö­sen a czukorgyártásnál nyernek általános alkalmazást, a mostani berendezéssel bíró állócsapok igen gyorsan elkopnak. A hen­geres. vagy hasonló álló csapoknál föllépő tengely-súrlódás már kezdetben is tekinté­lyes, azonban ez az üzem folyama alatt, a nagy gyorsasági különbségek, valamint az elégtelen kenés miatt folytonosan növekedik 8 a fordulat-számot kevesbbítvén, ez által tapasztalás szerint az anyag megmunkálá­sát is hiányossá teszi. Az így fogyatékosan megmunkált anyag a többihez vegyülve, az összes gyártási termék minőségét megrontja, a mi megfelelő ágyazás mellett az erőpazar­lással együtt elkerülhető lenne. Továbbá a több tonna súlylyal bíró centri­fugálok állócsapjait alkalmas ágyazás mel­lett nem kellene oly gyakran kicserélni, holott eddigelé ezen kicserélést, összes ne­hézségeivel együtt elkerülhetetlen rossznak tartották a czukorgyártási eljárásnál. A találmánybeli ágyazat lényege abban áll, 1 >gy a szilárdan álló csapágy persely és a függélyes tengelylyel együttforgó álló­csap közé egy golyót iktatunk be. Igen ne­héz centrifugáknál több ily golyó alkalma­zandó egymás alatt, oly módon, hogy azok­nak középpontja a gép forgási tengelyével egy irányba essék. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli be­rendezésnek két kiviteli alakja van bemu­tatva, hol az 1-ső ábra egy golyóval bíró ágyazást, míg a 2-ik ábra két egymás alatt lévő golyó által képezett ágyazást mutat be. Valamennyi ábra tengely irányában való metszetet tűntet föl s a külső ágyazatrészek, melyek az ágyazat biztosítására és olajtar­tány gyanánt szolgálnak, mint általánosan ismeretesek, el vannak hagyva a rajzokból. A függélyes (a) tengelybe alulról (b) álló­csap van ismert módon behelyezve, úgy hogy az a tengellyel együtt forog, míg (c) persely rögzítve van és a körforgásban részt nem vesz. (b és c) közé vagy egy (K) golyót (1. ábra), vagy több (KI K2) golyót (2. ábra) állítunk függélyesen egymás alá, (d) perse­lyeknek közéjük való helyezése mellett. Mindezen részeknek forgási tengelye, mely egyszersmind a golyók középpontján is ke­resztül megy, közös. A golyóknak ágyazatul szolgáló (b c d) részek, a (KI K2), illetőleg (K) golyókkal való érintkezési helyükön gömb kiképzéssel bírnak, mely gömbnek (r2) félátmérője tet-

Next

/
Thumbnails
Contents