15540. lajstromszámú szabadalom • Palaczkzár

Megjelent 181)9. évi szeptember lió 7-én. MAGY. tfggr KIH. SZABADALMI ggj^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15540. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Palaczkzár. MUBATGIA CATELLÓ MAGÁNZÓ BUENOS-AYBESBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1893 április hó 12-ike. A jelen találmány tárgyát oly palaczkzár képezi, mely teljes biztonságot nyújt a pa­laczk tartalmának hamisítása vagy mással való helyettesítése ellen; ezen czélt a jelen találmány szerint egy a folyadék kifolyását megengedő, de a beöntési megakadályozó szelepnek egy oly nyakkal való kombíná­cziója által érjük el, mely megakadályozza a szelephez való hozzáférést, a mennyiben ez csak a palaczknyak letörése után lehet­séges. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva. Az 1. ábra a palaczk fölső részének füg­gélyes metszete. A 2. ábra a palaczknyaknak hasonló metszete. A 3. ábra ugyanannak vízszintes met­szete az 1. ábrának (A B) vonala szerint. A 4. ábra a szelep gömbalakú súlyának nézete. Az 5. ábra a szele]) alúlnézete. A 6. ábra a palaczknyak keresztmetszete az 1. ábrának (C D) vonala szerint. A 8. ábra ugyanaz az (E F) vonal szerint. A 7. ábra a palacznyakakat a palaczkkal összekötő rúgónak fölülnézete. A mint látható, a palaczknak az (I) fok­kal és (K) horonnyal bíró tulajdonképeni rövid (H) .íyaka a keresztalakú (M) szárból és (L) korongból álló szeleppel van elzárva, ahol is az (M) szár a (H) nyaknak fura­tába jut, míg az (I) korongnak fészkét a (H) nyaknak alkalmasan alakított fölső karimája képezi. A palaczknyaknak rendes alakjával bíró kiegészítő vagy bíztoasági (N) nyak külön részt képez és mint ilye-i a 2. ábrában van bemutatva. Ezen nyak alúl oly bő nyílással bír, hogy a palaczknak (li) nyakát befogad­hatja és szorosan ráfekszik a palaczknak (I) fokára, a hol is a légáthatlau összekötte­tés valamely az érintkezési rést elzáró tapasszal biztosítható. Az (N) nyak alsó részén és belül a T-alakú hézagolással bír, (1., 2. és 8. ábrák), mely arra szolgái, hogy a 7. ábrában külön bemutatott (P) rú^óiíak kinyúló (P) végeit befogadja. Közvetlenül az (L) szelep fölött a nyak hir­telen szűkítve van és a szelepet megterhelő golyós (V) súly fölött mintegy kupolát ké­pez, mely tulajdonképen függélyes irányú (R) bordákból áll (2. és 6. ábrák), melyek között hasítékok vannak kiképezve a folya­dék kifolyásának lehetővé tételére. Ezen bordák fölső részén szűk nyílás van ki­képezve, mely azonban a (T) toldatok által (1. és 3. ábrák) hordott (S) süveg által úgy

Next

/
Thumbnails
Contents