15517. lajstromszámú szabadalom • Újítások fölső kötéllel vonó drótkötél-pályákon

Megjelent 181)9. évi szeptember hó 2-án. MAÜY. Kia SZABADALMI B|pg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15517. szám. V/g- OSZTÁLY. Újítások fölső kötéllel vonó drótkötélpályákon. J. POHLIG CZIiG KÖLN-ZOLLSTOCKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 25 ike A találmány tárgyát képező újítások fő­leg a drótkötélpályák vontatókötelének be­fogására és alátámasztására szolgáló beren­dezésekre vonatkoznak. A fölső vontatókötéllel, tehát a kocsik kerekének alátámasztására szolgáló kötél­nél magasabban fekvő vontatókötéllel bíró drótkötélpályák ismeretes befogószerkezetei alkalmazásánál a kocsi egyik kereke az alá­támasztásra szolgáló kötélre nagyobb nyo­mást gyakorol, mint a kocsi másik kereke. Ennek az az oka, hogy a vontatókötél a befogószerkezetben magasabban fekszik a kocsi kerekeinek tengelyén átmenő vízszin­tes síknál, tehát a vontatókötél egy emelő­karra hat, mely függélyes síkban törekszik forgatni. A vontatókötél által kifejtett húzó­erő a kocsi mellső kerekét az alátámasz­tásra szolgáló kötélre szorítja, hátsó kerekét ellenben erről a kötélről leemeli. Ha a von­tatókötél nagy húzóerőt fejt ki, ez a körül­mény kisiklásra is adhat okot, még pedig annyival is inkább, mert a kocsi, tekin­tetbe véve, hogy a vontatókötél nem esik pontosan a kocsi függélyes középsíkjába — vízszintes síkban is elfordulni törekszik. Hogy eme hátrányt elkerülhessük, a szó­ban lévő kocsinál a szoritópofák beállítására szolgáló csavarorsó, a kocsi egyik üreges fölfüggesztő rúdjába van ágyalva. A vontatókötelet alátáma-ztó csiga az alá­támasztó kötél fölfekvési saruját képező olaj­kamarával van ellátva. Ebből az olajkama­rából a vontatókötelet alátámasztó csigának megnyújtott tengelyén lévő csap, mely for­gásnak indíttatik, az alátámasztasára szolgáló kötélre olajat csepegtet, úgy hogy a kötél által magával vitt olaj a fölfekvési fölület kenését végezheti. Az 1. ábrán ez a berendezés függélyes metszetben, a 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán fölülnézetben látható. A 4. ábra az olajkamarával ellátott fölfekvési sarú hossz­metszete, az 5. ábra eme sarú és a vontató­kötél alátámasztó csiga ágyalásának fölül­nézete, míg a 6. és 7. ábra a berendezés általános elrendezését mutatja be oldal­illetve elölnézetben. Az alátámasztásra szolgáló (a) kötélen futó (b) kocsinak egy (c) függesztő rúdja van, mely a (d) csavarorsónak elhelyezhe­tése czéljából tengely irányában át van fúrva. A (d) orsó oly czélból, hogy az (f) von­tató kötelet befogó (e) pofát be lehessen állítani, nagy emelkedésű csavarmenetekkel van ellátva, míg a (g) pofa beállítására a kis

Next

/
Thumbnails
Contents