15496. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gabonaszemek hántására

Megjelent 181). évi augusztus lió 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15496. szám. x/i OSZTÁLY. Eljárás gabonaszemek hántására. RAKHMANOFF PLATÓN HELYTARTÓSÁGI TITKÁR MOSZKVÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 16-ika. Mindeddig a gabonaszemek burkait hámo­zás utján távolították el, mely eljárásnál azonban a gabonaszemnek nemcsak külső burkát fejtették le, hanem a lisztet tartal­mazó magvat is könnyen megsértették; a burkok azonkívül nagyon egyenlőtlenül fej­tettek le a gabonaszemekről, miáltal oly korpa keletkezett, mely a külső burkok fás részeinek, a burok tápanyagot tartalmazó részeinek és a gabonaszemek lisztes alkat­részeinek keverékéből állott. A hámozási eljárással a burok oly tökéletlenül válasz­tatik le a gabonaszemekről, hogy utóbbiak­nak derczévé vagy lisztté való őrlésekor az őrlési terméket, a korpa elválasztása czél­jából többszörösen kell megszitálni. Ismeretes még a Steinmetz-féle eljárás, mely szerint a gabonaszemek burkát nedves úton távolítjuk el. Ezen eljárásnál az összes burokrétegek egyszerre távolittatnak el és mint majdnem értéktelen melléktermék választatnak el. Ezen eljárás azonkívül a gabonaszem belső magvára is hátrányosan hat és még több korpát szolgáltat, mint a száraz hámozási eljárás. A jelen találmány tárgyát képező eljárás az egyes burokrétegeknek egymásután való lefejtését teszi lehetővé akként, hogy elkü­lönítve egymástól először a fás, főként cel­luloset tartalmazó, azután a tápanyagokat tar­talmazó, értékes darává földolgozható burok­részeket és végre a tiszta, buroknélküli magvat kapjuk, melyet egyszerű őrlés által kiváló minőségű lisztté változtathatunk át. Ezen eljárás abban áll, hogy az idegen anyagoktól gondosan megtisztított gabona­szemeket gyönge szódaoldattal (7—10 g. 1 liter vízre) megnedvesítjük ós aztán drót­kefékkel kezeljük, melyek a burkot a gabona­szemekről leválasztják. A gyakorlat azt mutatta, hogy a gabona­szemnek szódaoldattal való megnedvesítése által a közvetlenül a külső fás burokréteg alatt lévő sikér oly mértékben lágyul ill. lazul meg, hogy a külső burkot a drótke­fékkel könnyen és tisztán távolíthatjuk el, a mikor is a kerekded belső mag visszamarad, mely minden további kezelés nélkül kitűnő lisztté őrölhető. Az imént leírt eljárást gyakorlatilag akként foganatosítjuk, hogy a szódaoldattal megned­vesített gabonaszemeket egy szállító csiga segélyével a drótkefék közé vezetjük. Ekköz­ben a gabonaszemek nemcsak tovaszállíttat­nak. hanem egyúttal megforgattatnak és összekevertetnek miáltal, egyenletes meg­nedvesítésök biztosítva van. A legelőnyösebben egy forgó hengeren

Next

/
Thumbnails
Contents