15482. lajstromszámú szabadalom • Újítások bogárfogó készüléken

Meg-jelent 1899. évi augusztus hó 29-én. MAGY. jÜ| KIR. SZABADALMI JgM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15482. szám. X/a. OSZTÁLY­Újítások bogárfogó-készűléken. FOGARASSY ZSIGMOND ÉS EGRY ISTVÁN FÖLDBIRTOKOSOK CSÉPÉN. Pótszabadalom a 13501. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1898 julius hó 5-ike. Jelen bejelentés tárgyát újítások képezik a 13501. számú törzsszabadalomhoz, a me­lyek szerint a bogárfogó készülékkel ala­csonyabb terményből is lehetséges a rova­rokat kifogni, s a találmány ez újítása ál­tal, némely rovar, p. o. a vetési csiga kifogására alkalmasabb. Ezen újítások a következők: 1. ábra. A (b) tengelyre erősített (h hl h2...) pálczákra erősített vályúk eltávolít­tatnak és ezen pálczákra, valamint az (1 11 12 . . .) lánczokra (20) tábla helyeztetik. E tábla eleje lehetőleg vékony és fölűlete ra­gadós anyaggal van bekenve, hogy a reá eső (hulló) rovar hozzá tapadjon. 2. ábra. Rossz időjáráskor, midőn a rovar a terményben elrejtőzik, vagy pedig tapadós puhányok megfogására, lesodrására, (h h) pálczákra helyezett vitorla (y) szükséges, melyet a belső kerékagyon megerősített (p) szíj (o) kerék segítségével forgat. A vitorla (y), mely (z) tengelyen forog, több részből áll, mivel (h hl h2 . . .) pálczák között forog. 3. ábra. A nagy tömegben megjelenő sáskákat nem lehet megfogni, miért is a rovarfogó készülék akként rendezhető be, hogy az eléje kerülő sáskákat megnyomja, megzúzza. E czélra (20) tábla (o o) táma­szokkal (b) tengelyhez lesz erősítve, hogy az ne mozogjon; (o) átviteli kerék megfele­lőleg szerkesztett (x) hengert hajtja, úgy, hogy az asztal és henger közzé kerülő sáskák összezúzva, az asztal (tábláról) le­esnek. SZABADALMI IGÉNY. Újítások bogárfogó készüléken, jelezve az által, hogy a vályúk (csolnakok) helyett (h hl h2 . . .) pálczákra és (1 11 12 . . .) lánczokra (20) tábla helyezhető, a mely emelésre, vagy leeresztésre is berendez­hető ; jellemezve továbbá a forgó (y) vi­torlának, vagy pedig a forgó (x) zúzó hengernek a (20) tábla fölötti szükség szerinti elrendezése által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASIG NYOMCA.lt BUDAPESTÉ"!

Next

/
Thumbnails
Contents