15477. lajstromszámú szabadalom • Új öntözőkanna

Megjelent 1899). évi augusztus lió 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15477. szám. X/g- OSZTÁLY. Új öntöző-kanna BIRK GUSZTÁV MŰKERTÉSZ BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát oly öntözőkan­na képezi, melynél a kimerített víz a leg­utolsó cseppig elhasználható és a költséges javítások ezáltal vannak elkerülve, hogy a kanna külső oldalán a fülön kívül semmi más alkatrész nem található. Az öntözés a kanna bármely helyzeténél előre vagy oldalt való hajlítás által kényel­mesen eszközölhető és a vízsugár a legerő­sebb öntözéstől a leggyöngébbig szabályoz­ható, míg a kiürítéshez eddigelé szükséges előrehajlítás oldalt való fordítás által pótol­ható és csökkenthető és a víz a legutolsó cseppig elhasználtatik. A jelen találmány tárgyát képező kanná­nál a rongálódásnak kitett összes alkatrészek a fül kivételével elhagyattak. Ezen kanna a mellékelt rajzon a követ­kező módon van föltüntetve. 1—4. ábra a kanna egy kiviteli alakját ábrázolja egy metszetben és különböző né­zetekben, 5—7. ábra a kanna egy másik kiviteli alakját ábrázolja egy metszetben és külön­böző nézetekben, 8. ábra 5—7 ábrabeli kiviteli alaknak használatát mutatja 9. ábra az eddigelé szokásos öntözőkanna nézete. A (W) tartály, amint az 1—7 ábrákból latható egy darabból készül és legföljebb a feneke lesz külön darabból beléillesztve. A (W) tartály egy hátul legömbölyített ékala­kot képez, mely mellső és fölső sarkában egy (a) tölcséralakú részben végződik és oly messze nyúlik előre, amennyire a régi öntözőkannánál (9. ábra) az alul kiágazó (R) kifolyócső előreállott. A rózsa vagy a tol­dalékcső fölvételére szolgáló (b) csőrész zárja be a mellső részt. A tartály fölső részén van a (c) töltőnyi-Lis, melynek pereme befelé van hajlítva, oly czélból hogy a nagy kanna (1—4. ábra) hordozásakor a viz kilocscsanása megaka­dályoztassák. A (d) fülön kívül, mely a legkülönbözőbb kiviteli alakjában ismeretes, nincs a kannán egyéb megsérülésnek kitett alkatrész. A régi kannának a 9. ábrán látható hor­dozó-kengyele elesik és helyette az (1) hor­dozó-lécz rendeztetik el. Az egyszerűsített alak és a (W) köpenynek egy darabból való készítést megengedi a kannának könnyű és tartós emaillirozását. Ami az eddigelé használatos és a ü. áb­rán föltüntetett öntöző-kannát illeti, annak készítése sokkal komplikáltabb az új kannáé­nál, mivel sok alkatrészből, így hengerből

Next

/
Thumbnails
Contents