15463. lajstromszámú szabadalom • Váltakozó áramú elektromótor

Megjelent J 8Í)9. évi augusztus lió 24-én. MAGY. gf| KIR. SZABADALMI llii( HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15463. szám. VII/g- OSZTÁLY. Váltakozó árámú elektromotor. LAMME BENJÁMIN GARVER ELEKTROTECHNIKUS PITTSBURGBAN A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 30-ika. Jelen találmány tárgya oly elektromoto­rokra vonatkozik, melyek két vagy több fá­sisukban eltolt áram által működtetnek. Ily motoroknál rendesen egy segédellen­állást kell a másodrendű áramkörbe iktat­nunk, a mi rendesen ezen áramkör veze­téke végeinek aránylag nagy ellenállású gyű­rűk vagy lemezek segélyével eszközölt ál­landó összeköttetése által történik. Ezen gyűrűket vagy lemezeket a jelen találmány szerint sugárirányú lapokkal lát­juk el, melyek ha a másodrendű vezeték forgattatik, szellőztető légáramot hoznak létre; oly czélból, hogy ezen gyűrűk és a másodrendű vezeték közti összeköttetés a hőmérsékváltozások által okozott egyenlőt­len kiterjedések folytán meg ne szakadjon, azokat rúgós alátét, csavaranyák és csap- j szögek segélyével kötjük össze a másod- • rendű vezetékkel. A találmány a mellékelt rajzban egy fo- j ganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra az elektromotor homloknézete eltávolított födélnél. A 2. ábra az elektromotor egy részének keresztmetszete. A 3. ábra az elektromotor forgó részének egy darabját mutatja elölnézetben. A 4. ábra metszet a 3. ábrának x—x vo­nala szerint. A gép (1) vázának belsejébe a lemezek­ből alkotott (2) mag van helyezve, mely a (3) szellőztető csatornákkal és a primér részt képező, a külső vezetékkel összekap­csolt, tetszés szerint alakított (6) területe­ket befogadó hasítékokkal van ellátva (2. ábra). A gép (1) keretéhez a (7) födelek vannak erősítve. A forgó rész a (9) tengelyre szerelt és kerülete mentén a lemezekből alkotott (10) maggal ellátott (8) dobból áll (1. ábra); a mag szabályos közökben a bordázott (4) le­mezek által el van választva, miáltal szel­lőztető csatornák keletkeznek (4. ábra). A (10) magnak hosszirányú (11) hasítékaiba a magon kissé túlnyúló (12) vezető rudak van­nak beillesztve, melyeket a (13) izoláló ré­teg föd be. A vezető rudakat az (L) kereszt­metszetű gyűrűk tartják össze, melyeknek (14) főrészéhez erősíttetnek a (18) csapszö­gek és a (19) csavaranyák segélyével a meg­felelően bemélyített (12) rudak. A (14) rész és a (19) anyák közt a (20) rúgós alátét van alkalmazva, hogy a fémeknek egyenet­len kiterjedése elkerültessék és hogy a (14) gyűrű és a (12) rudak közti kapcsolás meg

Next

/
Thumbnails
Contents