15451. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos akkumulátorok önműködő töltésére

Megjelent J 8Í)1899. évi augusztus lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15451. szám. VII/g. OSZTÁLY. Berendezés elektromos akkumulátorok önműködő töltésére. I)R PETEBSEN EMIL VEGYÉSZ KOPENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó 19-ike. Jelen eljárás valamint a hozzátartozó ké­szülékek első sorban az elektromos akkumu­látorok oly módon való töltését czélozzák, hogy ha az akkumulátorbatteria ki lett siitve. egy forgattyúnak, vagy egy gombnak egy­szerű forgatása folytán ezen akkumulátor­battériának a fogyasztóvezetékkel való össze­köttetése megszakad, és ezzel egyidejűleg az akkumulátorbatteria az elektromos forrás­sal, vagyis a töltőárammal lett összekötve; czélozzák továbbá ezen utóbbi összekötte­tésnek ismét önműködőlég való megszünte­tését, ha az akkumulátorbatteria meg van töltve és végre, hogy ha az akkumulátort ismét használni akarjuk, a fönt említett for­gattyúnak vagy gombnak forgatása folytán a fogyasztóvezetékkel való összeköttetés ismét záródjék, mialatt egyidejűleg az akku­mulátornak az elektromos forrással való összeköttetése, mely a teljes töltés folytán szakadt meg, ismét létrehozatik úgy, hogy a töltés azon esetben, ha az akkumulátor­batteria és a fogyasztóvezeték közötti össze­köttetés megszűnt, újból kezdődik és így a fölsorolt jelenségek ismétlődnek. Ezen találmány bármely elektromos for­rás használatánál alkalmazható és a készü­lék bármely forrással hozható összekötte­tésbe. Az eljárás és készülék elvileg és lé­nyegileg ugyanaz marad, csakhogy ha a töltés 1. galván elem, 2. hőoszlop, vagy 3. egy elektromos központ nagy feszültségű árama által eszközöltetik, a készülék részei egyes csekély változtatásoknak lesznek alávetve, miért is alább mind a három esettel fogunk foglalkozni. 1. Galván elemmel való töltés. A mellékelt rajz 1. ábrája az itt használ­ható készüléknek és vezetéknek sematikus ábrázolása. Az (A) akkumulátorbatteriában a czellák egyike tömören zárva van a fölül elrendezett nyílás kivételével, a hova egy háromszorosan átfúrt (12) dugó tétetik. A két szélső furat mindegyikébe: kétszeresen meghajlított (s) és (r) tölcséralakú üvegcső vezet keresztül, melyek mindegyikének két legszélső ágában tiszta higany van. Az üveg­csövekbe platinadrótok vannak beolvasztva és pedig az (r) csőbe egy-egy drót a két legszélsőbb ág mindegyikében ugyanazon magasságban; az (s) csőben pedig csak a legszélsőbb ágban különböző magasságban vannak elhelyezve. (E) szelep, mely egy kis elektromágnes segélyével nyitható föl. Ezen elektromágnes pólusai •— mint a rajzon is lát­ható akasztófa alakra meggörbített kör keret vasra (1) vannak ráerősítve; a legfölső

Next

/
Thumbnails
Contents