15440. lajstromszámú szabadalom • Eljárás éghető gázok és gőzök meggyújtására szolgáló gyújtók előállítására

Megjelent 1899). évi augusztus lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15440. szám. Ilid. OSZTÁLY. Eljárás éghető gázok és gőzök meggyújtására, szolgáló gyújtók előállítására. DR SIMON INI ANGELO KÉMIKUS BROOKLINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó 20-i-a A találmány tárgya éghető gázok vagy gőzök meggyújtására való gyújtókra vonat­kozik és az a czélja, hogy a gázok automa­tikusan gyújtassanak meg, amint a csapot elfordítjuk és a mint az izzótessttel érint­keznek. Ismeretes, hogy Döbereiner már 1825-ben fölfedezte, hogy a platina szivacsos állapot­ban vagy rendkívül finoman elosztva, — mely alakban platinmoor név alatt ismere­tes — gázokat rendkívül nagy mértékben nyel el és sűrít meg és hogy egy térrész platina száz térrész oxygént tud lekötni. Ha e sajátossága, továbbá nagy oxygén át­vivőképessége már régen arra indította szerkesztőiket, hogy az ily platinát egy vagy más alakban gázok meggyújtására haszno­sítsák, és már Döbereiner szerkesztett egy ily hydrogénlámpát, mások pedig ugyanezt az alapelvet más hasonló lámpáknál alkal­mazták. Újabb időben különösen sok kísérlet tör­tént, hogy a platinának oxydáló és oxygén­átvivő tulajdonságát lámpáknál hasznosítsák és hogy legyőzzék ama nehézségeket, melyek ily izzótestnek közönséges világítógáz hasz­nálata esetében való alkalmazását megne­hezítik. Eme nehézségek között első sorban említjük, hogy a gyújtó csak lassan gyújt, tehát sok és esetleg veszélyessé is válható gáz áramolhat ki a csapon, mielőtt a gáz lángra lobbanna. Egy más komoly nehézség, mely ama gyújtók használatát megakadá­lyozza az, hogy megbízhatlanok. különösen akkor, ha a gáz vagy levegő nagyon ned­ves. Végül hosszabb használat esetében az anyag gyújtóképessége nagy mértékben csökken, különösen ha az égő lángban marad a gáz meggyújtása után is Hosszas és gondos kísérletek arról győz­tek meg, hogy egy bizonyos összetételű anyag, melyben platina mint alkatrész szere­pel, normális vagy aránylag alacsony hőmér­sékletnél elegendő oxygént nyel el, úgy hogy gyöngén világítóvá és izzóvá lesz és hogy kedvező körülmények között a gázt lángra is lobbanthatja, míg más keverékek, melyek az oxygént hasonló hőmérsékletnél el nem nyelik, ha fölhevíttetnek, mohóbban nyelik el, mint ama keverékek, melyek az oxygént alacsony hőmérsékletnél is elnyelik. Ha a gyújtót eme két keverék elegyéből állítom elő, az első által fejlesztett hőt arra használhatom föl. hogy- a második testet fölhevítse és ez utóbbi annyi hőt fejleszthet, hogy a gáz vagy gőz minden esetben biz­tosan lángra lobban. Azonkívül az ily gyúj­tók a láng hatásának hosszabb ideig ki lehetnek téve a nélkül, hogy megsérülnének, úgyr mint az első sorban említett keverék.

Next

/
Thumbnails
Contents