15415. lajstromszámú szabadalom • Újítás czement, mész stb. folytonos égetésére való egyetemes kemenczék előmelegítőjén

Megjelent 181)9. évi augusztus hó 11-én. MAGY. gt| KIR SZABADALMI gSí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15415. szám, XVII/d. OSZTÁLY. Újítás czement. mész stb. folytonos égetésére való egyetemes kemenczék elő­melegítőjén. EMELE ANTAL GYÁRIGAZGATÓ PISZKÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 15-ike. Jelen találmány tárgya egy újítás czement, j mész stb. folytonos égetésére való egyete­mes kemenczék előmelegítőjén, mely abban áll, hogy az előmelegítőben falak vannak el­rendezve, melyek minden irány felé kiáramló csatornákkal bírnak. Utóbbiak akképen van­nak elrendezve, hogy a fűtőgázok az előme­legítő térben lévő anyagokra egyenletesen kiáramolhatnak és azt fölhevíthetik. Egy a kiáramló csatornák fölött elhelyezett tolaty­tyú a kiáramló fűtőgázok szabályozhatósá­gát teszi lehetővé. A mellékelt rajzon a jelen találmány egy kivitele példaképen van föltüntetve, és pedig: az 1. ábra a kemencze egy függélyes met­szete és a 2. ábra az 1. ábra x—x vonala szerint vezetett vízszintes metszet. Az egyetemes kemencze (a) hűtőtere fö­lött a (b) égőtér van, melyet fölül a (c) híd határol. E fölött egy fölépítmény van, melynek alsó része (d) előmelegítővé van kiképezve, míg fölső része (e) kémény gya­nánt szolgál. A (d) előmelegítőt alúl egy (f) tölcsérszerű kifolyás határolja, mely a (c) híd fölött nyílik. A (d) előmelegítőt a falazat belső (g) ! erősbítése képezi, melynek hosszában (h) csatornák (úgynevezett kiáramló csatornák) vonulnak végig. Vízszintes irányban a (g) erŐBbbítésen még (i) fűtőcsatornák vonulnak át. A (g) erősbítés fölött (k) tolattyúk van­nak elhelyezve, melyek segélyével a (h) csa­tornák fölső nyílása jobban vagy kevésbbé nyithatók vagy zárhatók. A fűtőgázok a (c) híd fölött az (f) tölcsér alatt nyíló (h) csatornákba juthatnak, ezek­ben fölemelkednek és a vízszintes (i) fűtő­csatornákban egyenletesen eloszlanak, úgy hogy az előmelegítő egyenletes megmelegí­tése éretik el. Mivel a (h) csatornák egész hosszukban befelé hasítékszerűen nyitva van­nak, lehetségessé van téve, hogy a fűtő­gázok az előmelegítőben lévő anyagra egyen­letesen kiáramoljanak és azt előmelegítsék. A (k) tolattyúk által a kiáramló csatornák akképen zárhatók és nyithatók, hogy keve­sebb vagy több fűtőgáz illanjon el ezen csa­tornákon vagy hasson az anyagra. SZABADALMI IGÉNY. Újítás czement, mész stb. folytonos égeté­sére való egyetemes kemenczék előmele­gítőjén szabályozható fűtőkészülékkel,

Next

/
Thumbnails
Contents