15400. lajstromszámú szabadalom • Drótbetét wagonülésekhez és hasonlókhoz

Megjelent 1augusztus hó 11-én. y / Jfí LEIRAS 15400. szám. VlII/f. OSZTÁLY­Drótbetét waggonülésekhez és hasonlókhoz. MÜLLER RUDOLF GYÁROS KI E W B E N. A szabadalom bejelentésének nar.ja 1899 január hó 18-ika. A szóban lévő találmány tárgya egy be­tét vasútikocsik üléseihez és hasonlókhoz, mely egészen drótból készül és a közönséges rúgóbetétek előnyeivel bír, vagyis szélein ép oly rugalmas, mint közepén. A csatolt rajzon egy ily betét az 1. ábrán fölűlnézetben; a 2. ábrán keresztmetszetben; a 3. ábrán elölnézetben látható, míg a 4. és 5. ábra a betétnek a drótból való összeállítását ábrázolja. A 6—8. ábra a betétnél alkalmazott tá­masztórúgók oldal-, elől- és fölűlnézete. A betét egy keretre van szerelve, mely két (a) oldalrészből és két (b) homlokrészből áll. Az utóbbiak oly magasak, mint a betét, míg az előbbiek a betétnél annyival alacso­nyabbak, a mennyi a betét rugalmas be­hajlása. A betétet nagyszámú (c) drótte­kercs (4. és 5. ábra) képezi, melyek a betét hosszirányában futnak, egymással párhuza­mosak és egymásba fogódzanak. A teker­csek végei a (b) homlokrészekbe fogódza­nak és már a befogásnál eléggé megfeszít­tetnek. Lehet egyszerű, kettős vagy hármas dróttekercset alkalmazni, a rajzon kettős tekercsek vannak alkalmazva. Hogy a betét fölületét szélein, esetleg közepén is alátámaszthassuk, (d) spirálrú­gókat alkalmazunk, mint az a 6—8. ábrán látható, melyek az (a) hossztartókon, eset­leg az (e) kereszthidakon vannak megerő­sítve, míg fölső végeik a betétet képező sodronyfölülethez vannak kapcsolva. Mint az a 6—8. ábrán látható, a rúgók főrészük­ben egy spirálvonalban tekercselt (f) drót­ból állanak, melynek (g gl) végei kengyel­alakban meg vannak hajlítva és a drótte­kercsbe vezetve, hol a tekercset kitöltő (o) fabélés által tartatnak a központi helyzet­ben. A kengyelnek egymással párhuzamos (h hl) részeit a rúgóhatás szétfeszíti és így a drótfölület alátámasztására szolgál. A moz­gás határolására egy (i il) könyökemelő­szerkezet szolgál, mely a vízszintes (h hl) szárakon van megerősítve és mely a (k) ütköző hatása következtében a megnyújtott helyzetbe nem juthat. Eme berendezés kö­vetkeztében a könyökemelő a rúgó össze­nyomását meggátolja. A könyökemelők meg­nyújtásain (1 11) fülek vannak alkalmazva, melyek közvetítésével fölül egy áthúzott drót segélyével a drótfölülethez, alúl pe­dig az (a) hossztartón lévő (m) kapocs se­gélyével a kerettel van kapcsolva. Hogy a rúgók megterhelésüknél föl ne billenhessenek, az alsó (gl) zár valamely módon a kereten meg van támasztva, pl.

Next

/
Thumbnails
Contents