15385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás czementből való hornyolt födőlapok előállítására

31ej»jeleiit 189Í). évi augusztus lió 8-én. MAGY. Őgg KIR. SZABADALMI jjjjjB jf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 158B5. szám. X VII/d. OSZTÁLY. Eljárás czementből való hornyolt födó'lapok eló'állítására. MENGEB RICHABD GYÖRGY LIPÓT ÉPÍTÉSZ JENÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 12-ike. Elsőbbsége 1897 május hó 8-tól kezdődik. A jelen találmány tárgya hornyolt födő­lapok előállításánál követett oly eljárásra vonatkozik, mely szerint a sajtolandó anyag a sajtolás előtt végleges formájának meg­felelő előmintázást nyer, azon ezélból, hogy a födőlapnak úgy alsó, mint fölső fölületén lévő hornyok, illetőleg az akasztó orr, nagy­jából már a sajtolás előtt kiképeztessék, mi­nek folytán a födőlapnak valamennyi része, vastagságára való tekintet nélkül, egyenle­tes sűrűséget és szilárdságot nyer. A találmány újdon;ága ennél fogva a fö­dőlapok előmintázásában áll. Az ehhez való eszközöknek egyik példa gyanánt szolgáló kiviteli a^kja a mellékelt rajzlapon azl—4. ábrákban keresztmetszetben, hosszmetszet­ben illetőleg nézetben van föltüntetve, míg az 5. ábra egy elkészült födőlapot mutat be, a sajtolás megtörténte után. Az utóbb em­lített ábrából látható, hogy a födőlap fölső fölületén (a) hornyokkal és (b) bordákkal, alsó fölületén pedig (al) hornyokkal és a megerősítésre szolgáló (c) orral van ellátva, mely utóbbiak a födőlap síkjából kiál'anak. Mindezen kiszökő részek a födőlap sajto­lása alkalmával megfelelő anyaminták és sablonok közvetítésével egyidejűleg állítan­dók elő. Ha ezen eredményt a 1 gközelebb eső módszer szerint az által akarnánk elérni, hogy az előzőleg síkfölűlettel kimintázott anyagot a későbbi sajtolás által akarnák a megfelelő kiszökésekkel ellátni, az esetben az anyag egyenetlenül sűrítődnék meg, vagyis a kevésbé vastag részeken erősebben sajtol­tatnék össze, mint vastagabb részein, minek következtében a födőlap szilárdsága épen azon helyeken, hol az igénybevétel legnagyobb, nevezetesen az akasztó orroknál, csekélyebb lenne. Ennek elkeriilhetése végett a födő­lapokat a következőkben leírandó eljárás szerint állítják elő: Az (A) formakeretbe helyezett (B) anya­formát a sajtolandó anyaggal megtöltik, ab­ban elegyengetik és az (A) formakeret szé­leinek magaságában lecsapják. Ez által a födőlap külső fölülete elő van mintázva, a mi azonban eddig sem ütközött semmiféle nehézségbe. Egészen máskép áll azonban az eset az ellenkező oldalon lévő kiszökések előmintázásánál. Ezeket úgy állítják elő, hogy (B) anyamintát (A) formakeretben meg­felelő mértékben lesülyesztik, illetőleg az utóbbit fölemelik (2. ábra). Erre (C) sablont fektetik a sajtolandó anyag sima fölületére, melynek a képezendő (al) hornyoknak, ille­tőleg (c) akasztó orrnak megfelelő üregeit szintén czementtel töltik ki s 1 csapják. En­nek megtörténte után a fölső sablont el-

Next

/
Thumbnails
Contents