15373. lajstromszámú szabadalom • Ablakzár

Meg-jelent 1899, évi augusztus lió 240-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEII1AS 15373. szám, VlII/d. OSZTÁLY. Ablakzár. ZVODA FERENCZ LAKATOSMESTER LOSONCZON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 11-ike. A jelenleg alkalmazásban álló vagy eddig javasolt ablakzáraknak egyik közös, igen je­lentékeny hátránya az, hogy csak akkor fe­lelnek meg rendeltetésüknek, ha az ablak­keret alakja és dimenziói állandóan megma­radnak, a mi tudvalevőleg gyakorlatilag alig lehetséges, a mennyiben ezen tekintetben már a fának kora, minősége, mázolása, az időjárás stb. lényeges változásokat idéz elő. Ilyenkor azután az ablakot vagy nem lehet bezárni, mert a záró reteszek nem illenek a számukra elrendezett hézagolásokba, vagy ha már az ablakot be is zárhatjuk, az a zárás igen tökéletlen, a mi szeles vagy zivataros időben igen kellemetlenül érezhető. A jelen találmány tárgyát már most oly ablakzár képezi, mely ezen hátrány kiküszö­bölését czélozza, illetőleg lehetővé teszi az ablakszárnyak szoros bezáratását még akkor is, ha az ablakkeret némileg m gvetemedett vagy zsugorodott is. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva. Az 1. ábra az ablakkeret fölső részének függélyes metszete, a 2. ábra ugyanannak elölnézete. A mint látható, a záró retesz itt az (a3) csap körül forgatható (A) könyökemeltyűből áll, melynek egyik (a2) karja forgathatóan van a tolózávár (B) vonórúdjával összekötve, míg másik (al) karja végén bütyök alakjá­val bír és a könyökemeltyűnek a rajzban teljes vonalakkal rajzolt állásában a tulaj­donképeni záró nyelvet képezi. Ha ugyanis a (B) rúd föl van tolva, akkor az (al) kar függélyes állásba forgattatik, a mikor is hozzáfeszül az ablakkereszt hézagolását elől határoló (C) pajzslemez. Belátható, hogy az (al) kar végének sajátos, exczenterszerű alakításánál fogva az ablakkeret még akkor is szorosan befelé húzatik, ha az ablakkeret meg van vetemedve, a mennyiben mennél mé­lyebbre keriil ily okokból az (a3) forgáspont, annál inkább fog az (a2) kar a vízszintesen túlforgattatni és így annál erősebben fog az (al) kar a (C) pajzslemezhez feszülni. Az (a3) forgási csap az ablakkeret végére rá­erősített (b) borító lemezben van ágyazva. A (B) rúd eltolására szolgáló, az ablak fogantyúja segélyével működtetendő szerke­zet a találmány lényegével összefüggésben nincsen és így tetszőlegesen foganatosítható. SZABADALMI IGÉNY. Ablakzár, jellemezve egy az ablakkeret fölső fix (a3) csapja körül forgatható (A) kö­nyökemeltyű által, melynek egyik (a2) karja a závár (B) vonórúdjával forgat­ható összeköttetésben áll, míg másik (al) karja a záró állásában az ablakkereszt (C) pajzslemezéhez feszülő exczentrikus bü­työkkel van ellátva. ''AUJW RÉSZVÉNY ÁRSASÁQ NYOMDÁJA dlJOAPESIEh (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents