15369. lajstromszámú szabadalom • Újítás levelező- és táviratlapokon

Megjelent 1899. évi augusztus hó 7-én. MAGY, SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 15369. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Újítás levelező- és távirat-lapokon. TISSOT ERNŐ KERESKEDŐ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 25-ike. Az eddig általánosan használatban lévő levelező- és táviratlapok a négyszögletű alakkal bíró (a) lapból állanak, melyet széle közelében (c) perforált kerettel vesznek körül. Az ez által keletkező külső papír­keretnek fölső, ragasztó anyaggal bevont (d) részét a lapok lezárása alkalmával (b) saroknál való összehajlításuk után, megned­vesítve, (e) keretrészhez ragasztják. Az ily módon kiképezett lapok azon hát­ránnyal bírnak, hogy azoknak másolása (kopirozása) akadályba ütközik, amennyiben a ragasztó anyaggal bevont (d) keretrész a másoló könyvnek megnedvesített lapjához hozzáragad. Ezen hátrány elkerülése végett a jelen találmánybeli újítással ellátott levelező- és távirati lapok a ragasztó anyaggal megkent (d) papirkeret-rész mellett ragasztóanyagtól ment (dl d2 d3) lemezekkel vannak ellátva, (1. ábra), melyek a ragasztó anyaggal bevont (d) keretrészre a 2. ábrán föltűntetett módon ráhajlíthatók s így azt a másolás (kopi­rozás) tartama alatt eltakarják. A másolás megtörténte után (dl d2 d3) lemezeket' visszahajlítják az 1. ábrán föltűntetett állá­sukba s a levelezőlapot leragasztván, a védőlemezeket (el) perforált vonalak mentén leszakítják. Önmagától értetődik, hogy az sem okozna a forgalomban valami nagy akadályt, ha ezen védőlemezek az illető levelező vagy távirati lapokon leszakítatlanul rajtamaradnának. SZABADALMI IGÉNY. Újítás levelező- és táviratlapokon. jellemezve a ragasztó anyaggal bevont (d) szegély­rész körül (dl d2 d3) védőlemezek elren­dezése által, a nevezett lapok máso­lásának (kopirozásának) megkönnyítése czéljából. (1 rajzlap melléklettel.) PÁLLAS *SSZVÉNY~ÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉI.

Next

/
Thumbnails
Contents