15367. lajstromszámú szabadalom • Készülék több ugyanazon szövegű iratnak egyidejű írására

Megjelent 1899. évi augusztus hó f-én. MAGY. KIR. SZABADALMI SZABADAI HIVATAL LEÍRÁS 15867. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Készülék több, ugyanazon szövegű iratnak egyidejű Írására. TSCHINKEL CAMÍLLO CS. ÉS K. KONZUL BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 28-ika. A jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melynek segélyével bizonyos számú lapot ugyanazon részein láthatunk el Írás­sal és a mellyel ekként egyszeri Írással több, ugyanazon szövegű iratot készíthetünk. Ezen készülék az által tűnik ki, hogy a többszörös toll vagy irón segélyével meg­felelő részeiken Írással ellátandó szilárd fölfekvési léezeken vezetett lapokat ruga­nyos anyaggal bevont nyomóhengerek kö­zött vezetjük el, mely utóbbiakat kerékmű segélyével akként mozgatunk tova, hogy a lapok mindig egy sorközzel húzhatnak előre. Az Írásnál használt toll vagy irón az által tűnik ki, hogy az egyes tollak vagy iróvesszők egy a szárhoz rézsútosan elren­dezett tartón vannak megerősítve, mely a szárral vagy mereven, vagy csuklósán van összekötve és mely a szár és a tartó közé igtatott rugóit beigtatása által ruganyossá van téve, mi által az összes tollak vagy irónok egyenletesen illeszkednek a lapokra, A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltűntetve. Az 1. ábra a használati állásban lévő készüléknek függélyes hosszmetszete. A 2. ábra a készüléknek oldalnézete, a melyben egyes részek használaton kívüli állásban vannak föltüntetve. A 3. ábra föltilnézet. A 4., 5. és 6. ábrák a többszörös (a jelen esetben háromszoros) tolinak három foga­natosítási alakját láttatják. A mint a rajzokban látható, az (1) szek­rényben (1. ábra) a (2) harántléczek vannak elrendezve, melyeknek száma a készítendő, ugyanazon szövegű iratok számával egyenlő. Az (1) szekrény oldalfalaiban, illetve az azokon megerősített (3) lemezekben a haránt­léczek számának megfelelő számú, a jelen esetben három (4 5), (6 7) és (8 9) henger­pár van ágyazva, melyek közül az első kettő a (2) harántléczek alatt, mig az utolsó (8 9) hengerpár az utolsó (2) harántlécz mögött van elrendezve. Valamennyi henger­pár hengerei ruganyos anyaggal, előnyösen kaucsukkal vannak bevonva és arra szol­gálnak. hogy az írandó lapokat megfogják és kényszermozgással tova vezessék. Az 1. ábrában pontvonalozottan föltűn­tetett (10) lapokat alsó végükkel a haránt­léczek előtt lévő hasítékon át lazán illesztjük be a szekrénybe, míg azoknak fölső végét a megfelelő (2) harántlécz fölé fektetjük és az ezen lécz mögött lévő hasítékba akként vezetjük be, hogy a lapnak fölső szélét a hozzátartozó hengerpár megfog* hassa. Ez az által van megkönnyítve, hogy a harántléczek alsó oldalán a (37) vezetékek

Next

/
Thumbnails
Contents