15335. lajstromszámú szabadalom • Reverzálható gőzturbina

Megjelent 1899. évi augusztus hó 3-án. MAGY. SÉfr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15BB5. szám. V/d/l. OSZTÁLY Reverzálható gőzturbina. SCHULZ RIKÁRD MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 11-ike. Elsőbbsége 1898 ápr. hó 18-tól kezdődik. Hajógépektől a gőznek gazdaságos fogyasz­tását általában csak az előremenetelnél követeljük, míg a hátrajárásnál kevésbé gazdaságos gőzfogyasztás már azért is meg­engedhető, mivel a gép a hajógyakorlatok alkalmával amúgy is igen szabálytalanul dolgozik, a mikor is a kazán üzemét sem szabályozhatjuk megfelelően, úgy hogy a kazán rendesen kelleténél több gázt fejleszt melyet azután vagy a szabadba vagy kon­denzátorba vezetünk. A jelen találmány tárgyát képező gőz­turbina segélyével ezen hátrányokat beszün­tetjük. Ezen turbina nagy expanzióra, vala­mint előre- és hátrajárásra van berendezve és nagyobb számú turbinakoszorú által tű­nik ki, melyek a szükséges, a turbina szek­rényével szilárdan összekötött vezetéklapát­koszorúkkal szemben akként vannak elren­dezve, hogy az esetleges gőzfölösleget maga a gőzturbina vezeti el egyszerű módon és hogy a turbinakoszorúk legnagyobb része lehetőleg gazdaságos előrejárást eredményez­nek, míg csak egyes turbinakoszorúk szol­gálnak kevésbé gazdaságos, de lehetőleg erélyes hátrajárásra. A mellékelt rajzoknak 1. ábrája példa­képen egy előrejáró turbinakereket tűntet föl ennek külsején elrendezett, hátrafelé dolgozó turbinakoszorúval való koinbiná­czióban. A 2. ábra két előre dolgozó turbinakerék­nek ugyanazon szekrényben elrendezett hátrafelé dolgozó turbinakoszorúval való kombinácziójának egy példáját hittatja. A 8. ábra egy előre- és egy hátradolgozó turbinakereket láttat példaképen, melyek külön szekrényszakaszban vannak elren­dezve. A 3a. ábra annak tengelyirányú nézete. A 4. ábra oly elrendezést láttat, melynél mindkét szekrényszakaszban egy előre- és egy hátradolgozó turbinakerék van elren­dezve. Az 5. ábrában példaképen egy korongalak­ban kiképezett turbinakerék és a 6. ábrában egy lényegében iirös kúp alakjában kiképezett turbinakerék van föl­tűntetve. Az (f) tengelyhez legközelebb eső turbina­koszorú (b)-vel van jelölve és a legkisebb átmérővel bír. Az (f) tengelytől legtávolabbra eső és a (T) turbinatestnek előredolgozó részét képező turbinakoszorú, mely egyúttal a leg­nagyobb átmérővel bír, (c)-vel van jelölve. Mindkét (b) és (c) koszorú között bizonyos számú, az előbbiekkel konczentrikus koszorú van elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents