15332. lajstromszámú szabadalom • Berendezés dinamógépek hűtésére

Megjelent 1899. évi augusztus Jió 3 úu. MAGY SZAB ADAT.MI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15882. szám. VII/g. OSZTÁLY. Berendezések dinamógépek hűtésére. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó 31-iko. A dinamógépeken eddig alkalmazott be­rendezések azoknak levegőáramlatokkal való hűtésére a mozgatott nagy levegőtömegek daczára sem szolgáltatnak kielégítő ered­ményt, különösen a mi a fegyverzetnek hűtését illeti. Azon föltételeknek beható tanulmányo­zása, melyek mellett túlságos levegőtömegek igénybevétele nélkül is elegendő hűtést érünk el, azt mutatta, hogy két föltételt lehetőleg tökéletes módon kell érvényre juttatni. Először a mozgatott levegőtöme­geknek a dinamógép lehűtendő felületeivel a mennyire csak lehet bensőleg kell érint­kezniük, hogy azok a hőt tényleg átvegyék és hogy hiába ne vonuljanak keresztül a gépen és másodszor a hűtő levegőnek nagy sebességgel és élénk örvényzésben kell a lehűtendő fölületek mellett elvonulnia, hogy ezek csekély kiterjedésük daczára is tetemes hőmennyiséget legyenek képesek átszolgál­tatni. A jelen találmány tárgyát az ezen föl­tételek megvalósítására szolgáló szerkezeti berendezések képezik. A találmány alap­gondolata az, hogy a hűtő levegőt vékony rétegekben nagy sebességgel és élénk ör­vényzésben vezessük tova a száraknak és a fegyverzetnek lehetőleg nagy hőátszolgál­tató fölületein, a mikor is a levegő mozga­tására szolgáló szerkezet, pl valamely ven­tilátor a dinamógéppel egy egészet képezhet, vagy mint önálló készülék attól elkülöní­tetten is fölállítható. A mellékelt rajznak 1 -3. ábrái ezen berendezésnek egy négysarkú dinamógépen való alkalmazását láttatják példa gyanánt. A hűtő levegőt mozgató energia fejlesz­tésére itt a gépnek jobb oldala szívó venti­látorrá van alakítva (2. és 3. ábrák). Az (X) agyon csillagalakúan elrendezett (S) szárnyak az azokat szorosan körülfogó, a gép hüvelyén megerősített (Dl) és (D2) lemezek között forognak, melyek közül az első a fegyverzet átmérőjével egyenlő átmérőjű nyílással bír és kerületén a (G) hüvelyével tömítően van összekötve, míg a második lemez a (G) hü­velynek oldalas nyílásai előtt végződik, úgy hogy a levegő az ekként alkotott ventilá­torba a nyilak által jelzett úton áramolhat be és ki. A hűtő levegő a bemutatott elrendezésnél három különböző úton vezettetik keresztül a gépen: a szárak körül, a fegyverzet körül és a fegyverzeten keresztül. A szárak közötti szabad térben a priz matikus (C) lemezbetétek vannak beépítve, melyek jobboldalt (2. ábra) a (1)1) lemezig érnek és ezzel és a (G) hüvellyel tömítően vannak összekötve és melyek akként van

Next

/
Thumbnails
Contents