15299. lajstromszámú szabadalom • Lefelé fordított izzófénylángzó

Megjelent lisí>l). évi julius hó 'iíí-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15290. szíini, II <1 OSZTÁLY Lefelé fordított gázizzófény-lángzó. HENZE GUSZTÁV PADOZÓMESTER CHARLOTTENRURGBAN IvS BARG BRÚNÓ KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 15-ike. -leien találmány tárgyát lefelé fordított lánggal égő izzófény-lángzó képezi, mely­nél az izzó test oldalt kiszélesedik s a lángzó olyan szerkezetét teszi lehetővé, hogy az elégő anyag csekély fogyasztása mellett erős intenzitású fényre tehetünk szert s az elégő gázok hőjét fölhasználhat­juk az égéshez szükséges levegő beszi­vására. Mellékelt rajzlapon a találmánynak egy kiviteli alakja van példa gyanánt bemu­tatva és pedig az 1. ábrán függőleges hosszmetszetben, a 2. ábrán alulról nézve, a lángzó fejét be­fedő (P) lap eltávolítása után. Mint a rajzból látható, a készülék (A) lángzócsőből áll, mely (B)-nél van a gáz­vezetékbe illesztve. Szorosan a gáz beöin­lésére szolgáló nyílás alatt torkolnak (A) csőbe a kifelé csövek által vezetett (D) légcsatornák, melyek az egész készüléket körülvevő köpenyen áthatolnak s külső végeik ezélszerűen ferdére vannak vágva, mint az ábrázolt kiviteli alak mutatja. Az (A) csőnek a gáz kiáramlására szolgáló alsó szabad vége arra illő (F) toldattal van összekapcsolva, melynek külső része töl­csérszerűen tágul ki s belsejében a vele (G) gyámok által összekapcsolt, szélesebb végével lefelé fordított csonkakúp alakjával bíró (E) betétet tartja. Az (F) lángzófej a láng elosztására szolgál, mivel a lángzó torkolatánál meggyújtott láng részint (E) betéten keresztül, részint a (Gj gyámok közt lévő hézagokból árad ki kis lángocs­kák alakjában. Ezenkívül a lángzó torkola­tára illesztett, szitaszerüen áttört (P) lap is elősegíti a láng elosztását. Izzófény alkal­mazása esetén ajánlatos a lángzó torkola­tából kilépő lángot minél több levegő hoz­závezetése által lehetőleg kevéssé világí­tóvá, hevítő lánggá tenni, mivel a lángnak világító erejét csak az izzótest adja meg. Az izzófény előállítására szükséges, vi­szonylag tetemes mennyiségű levegőt ré­szint a (D) légcsatornák ferdére vágott végei szívják be. melyeket a lángív köpe­nyének (K) falazata mentén fölszálló forró gázok fölmelegítenek, anélkül, hogy az el­égést eszközlő levegővel összevegyülnének; részint pedig az által lesz odavezetve, hogy a gáz beáramlására szolgáló nyílásba (M) finom kivezető nyílással ellátott (N) betétet helyezünk, mely csavarmenetek által, vagy más módon van a beáramlási nyílásba ki-

Next

/
Thumbnails
Contents