15294. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gáznemű tüzelőanyag fejlesztésére és hasznosítására

Megjelent 1 899. évi julius hó 26-án. MAGY. g|j KIR SZABADALMI Bm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15294. «zám. II/c. OSZTÁLY. Berendezés gáznemű tüzelőanyag fejlesztésére és hasznosítására. CRAIGHEAD HOBACE TITKÁB NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 14-ike. A jelen találmány oly tüzelés létesítését czélozza, mely közönséges tüzelőanyagnak alkalmazásánál biztosítja annak tökéletes elégetését és evvel nagyobb és egyenlete­sebb hőfejlesztést, míg másrészt egyidejűleg nyert gáznemű tüzelőanyagnak a közönsé­ges tüzelőanyagon kívül való alkalmazása által a hő intenzitása jelentékenyen fokoz­tatik és a füst vagy az égéstermékekben tartalmazott elégetlen részecskék tökélete­sen elemésztetnek. A közönséges tüzelőanyagnak a jelen ta­lálmány által elért tökéletes elégetése a hőfejlesztést gazdaságossabbá teszi és a míg egyrészt lehetővé teszi rosszabb minő­ségű vagy olcsóbb szénfajták alkalmazását, elkerüli a salak képződését. Oly tüzelések­nél, amelyeknél többé-kevésbé hígított tü­zelőanyag, mint például gőz és gőzösített szénhydrogén vezettetik oly retortába, mely a rostélyon fekvő tüzelőanyag égéséből származó termékek közvetlen behatásának van alávetve és az által erősen fölhevítte­tilc. miáltal az olaj és gőz többé - kevésbé illó gázokká bontatik föl, melyek a rosté­lyon fekvő izzó tüzelőanyag alá vezettetnek az utóbbi alatt elrendezett alkalmas láng­zók segélyével, jelentékeny nehézségek mu­tatkoztak oly retortának szerkesztése tekin­tetében, mely alkalmas arra, hogy ellent­álljon azon nagy hőmérsékletnek, melynek alávettetik és alkalmas legyen arra is. hogy a hőmérsék változása szerint összehúzód­hassék és kiterjedhessen a nélkül, hogy az összeillesztési helyek megsérülnének vagy meglazulnának. A jelen találmány már most oly retorta szerkesztését is czélozza, mely a szükséges mértékben kiterjedhet és össze­húzodhatik minden megsérülés nélkül és a mely másrészt ellentáll azon nagy hőmér­sékletnek melynek alávettetik. A jelen találmány keretébe tartozik to­vábbá oly fiistemésztőknek alkalmazása, me­lyek által az égéstermékeknek elégetlen részecskéi elemésztetnek és melyek lehe­tővé teszik, hogy a rostélyon fekvő tüzelő­anyag égéstermékeinek fölhasználásával gáz­nemű tüzelőanyag alkalmaztassék a nélkül, hogy a rostély megsérülne vagy meglazulna a nagy hőmérséklet okozta összehúzódás és kiterjedés befolyása alatt. A jelen találmány végül oly szerkeze­tekre is vonatkozik, melyek segélyével föl­hevített levegőt vagy levegő és túlhevített gőz elegyét vezetjük a rostélyon fekvő tüzelőanyaghoz, hogy ekként a lángzök által odavezetett gáznemű tüzelőanyagnak töké­letes elégetését biztosítsuk.

Next

/
Thumbnails
Contents