15281. lajstromszámú szabadalom • Újítás vízrészecskéknek a gőzből való kiválasztására szolgáló készülékeken

Megjelent liSíM). évi julius hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15281 szám. V/e/1. OSZTÁLY. Újítás a vízrészecskéknek a gőzből való kiválasztására szolgáló készülékeken. LLWY VILMOS GYÁBOS VARSÓBAN. Pótszabadalom a 11124. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1897 november hó 16 ika. Jelen találmány tárgyát a 11124. sz. sza­badalomban védett és a vízrészecskéknek a gőzből való kiválasztására szolgáló készülé­keken eszközölt újítás képezi, mely lénye­gében az által jellemeztetik, hogy itt ezen készüléknek egy gőzsugár fúvóval való ösz­szekapcsolása által elkerültetik, hogy az (F) csőbe, mely a kazánvízbe benyúlik, a ka­zán rázkodtatásánál — a mi különösen loko­motivkazánoknál fordul igen gyakran elő — a víz fölemelkedhessék és tulajdonképeni szárítókészűlékbe benyomulhasson. Mellékelt ábrában ezen újítás van föltün­tetve, és pedig az ismert szerkezetű készü­lék gőzsugárfúvóval kapcsolatban. Az (A) szárítókészűlék (1. ábra) lényegé­ben megegyezik a hivatkozott törzsszabada­lomban leírttal. Az ott (h)-val jelölt csőnek megfelel itt a (C) cső, mely egy a készü­lékbe illesztett (H) kamrába nyúlik; ezen (H) kamrához csatlakozik a (D) gőzsugár­fúvó. A gőz ebbe a (J) fúvókán lép be és elhagyja az injektort a nyíllal jelzett irány­ban haladva, az (E) csövön, mely jelen kivi­teli alaknál a készülékbe ennek fölső és alsó födőlapja között torkollik. A gőzszá­rítókészűlékbe a gőz az ismert módon fölül­ről lép be és azon áthaladva, a magával ragadott víz az egyes tányéralakú korongok­ban gyűlik össze és jelen esetben a (C) csö­vön át a (H) szekrénybe folyik. Miután a (J) fúvókán áthaladó gőz a (J) fúvóka, to­vábbá az alsó (Dl) fúvóka közötti térben légritkítást eszközöl, ennek következtében a (H) szekrényben összegyülemlő víz a (Dl) fúvókán lefelé folyik és az (F) csövön át a kazánba visszakerül. E közben a (Dl) fú­vókán átáramló gőz állandóan bizonyos nyo­mást fog az (F) csőre gyakorolni és meg­akadályozza ez által, hogy ebbe a tápvíz fölfelé nyomulhasson és így a (H) szek­rénybe kerüljön. A gőzsugárfúvó helyett az ismeretes Kör­ting-féle injektor is alkalmazható, mely a törzsszabadalomban leírt készülékkel kapcso­latban az itt vázolt hatással megegyező ha­tást fejt ki. SZABADALMI IGÉNY. Üjítás a 11124. sz. szabadalomban védett és a vízrészecskéknek a gőzből való ki­választására szolgáló készüléken, jelle­mezve az által, hogy a gőzszárító és víz­lebocsátó cső közé egy gőzsugárfúvó ké­szülék oly módon van beiktatva, hogy a gőznek egy része azon átáramlik és e mellett a kiválasztott vízre szívóhatást gyakorol. (1 rajzlap melléklettel.) PALUAS J.É82VÍ NVTÁRSABÁr. NYOMDÁJA P"DAPKSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents