15262. lajstromszámú szabadalom • Berendezés légkeringés létesítésére pneumatikus malátázó dobokon

Megjelent 1 8í)i). évi julius hó 24-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15262. szám. iv/b. OSZTÁLY. Berendezés légkeringés létesítésére pneumatikus maiátázó dobokban. SCHWAGEB CONRAD MALÁTAKÉSZÍTŐ CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 8-ika. A pneumatikus maiátázásnál eddig még nem sikerült a levegőt oly módon a malá­tává földolgozandó gabonába bevezetni, hogy a gabonát minden oldalról és egyenletesen lehessen szellőztetni. Ha ugyanis a levegőt, melyet az egyik oldalon a dobba beveze­tünk, a másik oldalon pedig elvezetünk, a dobon áthajtjuk, a levegő mindig a legrövi­debb utat választja és a jelenlegi dobszer­kezetek mindegyikén keletkeznek a malá­tában övek, melyeken levegő nem hajtatik át. Eme hátrány elkerülésére a szóban levő módszer szerint a levegőt a dob két oldalán egyidejűleg vezetjük be és ugyancsak egy­idejűleg szívatjuk is ki a dob mindkét ol­dalán, úgy hogy a levegő a dobon minden irányban áthatol. A csatolt rajzokon ez a berendezés ismert szerkezetű dobra alkalmazva van föltűn­tetve, nevezetesen az 1. ábrán ily dob füg­gélyes hosszmetszetben, a 2. ábrán kereszt­metszetben látható. A dobnak (1) külső palástja van, mely a (2) csövekre az ismert módon forgathatóan vannak ágyalva. A belső (3) dob, melyet a külső dobbal sugárirányú falak kapcsolnak, egy áttört (4) csővel van ellátva, mely két oldalt az (A) szívóvezetékkel van kapcsolva és melyet közepén az (5) fal oszt legczél­szerűbben két részre. Az (A) szívóvezeték a (6) görbiilőcső segélyével légmentesen van a (2) csőcsonkon átvezetve. A légbevezetést a dob két oldalán levő (Z) csövek végzik, melyek a (2) csőcsonkokba torkollanak. A belső és külső dob között levő (7) közfalak (8) légcsatornákat létesítenek, melyek egy­mástól el vannak zárva és melyeket a dob belseje felé csak fele részükön áttört bádo­gok határolnak. Ezek a határoló bádogok, melyek egyúttal a belső dob palástját is képezik, a sugárirányú (7) falakon oly mó­don vannak megerősítve, hogy ha a (8) lég­csatornát a dob belsejétől elzáró fal egyik vége áttörve nincs, a két szomszédos lég­csatornát a dob belsejétől elzáró fal ugyan­azon vége át legyen törve. Minthogy a lég­csatornák ama végükön vannak elzárva, melyen az azokat a dob belsejétől elzáró fal lyuggatva van. míg másik végükön nyitva vannak, a két oldalt az áttört czen­trális csövön át kiszívatott levegő az ugyan­csak két oldalt beszívatott levegőt arra kényszeríti, hogy a dob egyik végén egy négyoldalt elzárt csatornába hatoljon be és a csatornán áthaladva a dob másik vége felé mozogjon. Minthogy a csövek úgy a kerület, mint a hosszúságúk irányában vál­takozva vannak elhelyezve ós minthogy a

Next

/
Thumbnails
Contents