15256. lajstromszámú szabadalom • Készülék és eljárás formaszekrényeknek egymáson való elcsúszását megakadályozó összeillesztésére

Megjelent J <SÍ)9. évi jnlius hó 24-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI B||h HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15256. szára. XII/e. OSZTÁLY. Készülék és eljárás formaszekrényeknek egymáson való elcsúszását megakadályozó összeillesztésére. E 1 S E L E 0 T H M Á R G É P G YÁ R 0 S B É C S B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 16-ika. Jelen találmány czélja, hogy a gép és kézi formázásban a formaszekrények teljes összeillesztése által hibátlan nem elcsúszott öntvényt állíthassunk elő. Ezen eljárási mód­szerrel a formaszekrények hosszabb ideig tartó tüzelésük daczára teljesen és tömören egymásra illeszkednek. A mellékelt rajzban : az 1. ábra a formaszekrények metszetét, a 2. ábra az alsó formaszekrény lemezt és a 3. ábra fölső formaszekrény lemezt mu­tatja. Ezen összeillesztési eljárás mellett a formaszekrények egyszerű keretek is lehet­nek, mivel az összekötő csapokat maga a formaanyag tartja. Az eljárás kivitelére a (b formalemezen (B) hengeralakú tokok és az (a) lemezen azokba teljesen illő (A) csapok vannak el­rendezve. Először az (F) formaszekrényt az (a) lemezre helyezzük és az (A) csapokat (h) tokokkal borítjuk, azután az (F) forma­szekrényt az (F)-től külön állóan a (b) le­mezre állítjuk és a (B) tokokba (S) csapo­kat dugjuk. Ezután a formahomokot mind­két szekrénybe külön-külön bepréseljük, miáltal az (a) és (b) lapok eltávolítása után a bordázott (h) tokok és (S) csapok a forma- | homokban szil árdan megállanak és az (F Fl) formaszekrények egymásra helyezésénél ezeknek egymáson való elcsúszását meg­akadályozzák. A kézzel való formázásnál először az (S) csapokat formázzuk be az egyik formaszek­rénybe, azután a (h) tokokat rá helyezzük és a másik formaszekrényt formázzuk fölibe vagy fordítva : először a (h) tokokat formáz­zuk be az egyik formaszekrénybe, azután az (S) csapokat e tokokba dugjuk és azután a másik formaszekrényt formázzuk fölibe; ezáltal a tokok és csapok a formaszekrénye­ket teljesen összekötik és az egymáson való elcsúszását meg nem engedik. Az (A) csapok szabályos hengeralakúak. hogy a formahomoknak a (B) tokokba tör­ténő behatolása elkerültessék, az (S) csapok ellenben a (h) tokokba való könnyebb be­dughatása czéljából fölül kúp alakúak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gép és kézi formázásnál a formaszekré­nyek összeillesztésére szolgáló eljárás jellemezve az által, hogy (h) tokok és (S) csapok beformáztatnak, s a forma­anyag által elég támpontot nyernek arra

Next

/
Thumbnails
Contents