15251. lajstromszámú szabadalom • Készülék kerékpárok fölakasztására

Megjelent I <Si)l). évi jnlius hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15251. szám. XX'o. OSZTÁLY. Készülék kerékpárok fölakasztására. BEISNEB JÓZSEF KEBESKEDŐ ÉS OTTO CONSTANTIN MÉBNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 21-ike. Jelen találmány egy kerékpárok fölakasz­tására való készülékre vonatkozik, mellyel a következő czélok éretnek el: A készülék csak egy igen kis helyet igé­nyel, mely hely a készülék nem használásá­nál annak átfordítása, fölállítása vagy le­eresztése által bármikor más czélra alkal­mazható. A kerékpár kerekei a fallal, padló­val vagy egyéb tárgyakkal nem érintkez­nek és a kerékpár egyáltalán semminemű sérülést nem szenvedhet. Különböző nagy keréktávolságú és külön­böző magas üléssel és kormányrudakkal bíró kerékpárok minden változtatás nélkül bizto­san fölakaszthatok. Ezen fölakasztó készü­lék által minden kerékpár nemcsak függé­lyes, hanem vízszintes irányban is elmozdít­hatalanul rögzíttetik, azaz minden a víz­szintes síkban való mozgás vagy elfordulás ellen, például szállításnál mozgó járművek­ben való ingadozások ellen, biztosíttatik. A föntebb leírt előnyök az által éretnek el, hogy a kerékpár egymás fölött álló ke­rekekkel — a padlóval való érintkezés nél­kül — és a kerekek síkjával merőlegesen a fölakasztási fölületre akképen akasztatik föl, hogy a kerékpár kormányrúdja, vagy nyerge a vízszintes vagy függélyes sík­ban forgatható fölakasztó készülék fölött vagy alatt van és úgy a kerékpár kormány­rúdja egész hosszában, valamint az ülés a falhoz fekszenek, a midőn a kerékpárnak a fölső vagy alsó keretcsöve által a mellső­vel, vagy a fölső által a hátsó keretcsővel képezett sarka alkalmas módon alátámaszta­tik és rögzíttetik. Egy ily az említett követelményeknek megfelelő készülék a mellékelt rajz .1—12. ábráiban négy különböző kiviteli alakban van föltüntetve. Az első kivitelnél (1—3. ábrák) a föl­akasztási helyen megfelelő magasságban az (Al) tokkal bíró (A) lap van megerősítve, melyben a függélyes (c) csap van ágyazva, melynek két vége egy (B) tartó szemeiben van vezetve, úgy hogy a (B) tartó a (c) csap körül vízszintesen forgatható. A (B) tartó fölső szemének alsó fölülete (d) orrok­kal van ellátva, melyek az (A) lap (Al) tok­jának fölső fölületén alkalmazott megfelelő mélyítésekbe vagy hornyolásokba beléphet­nek, míg a (B) tartó alsó szeme az (Al) toktól annyira eláll, hogy a (B) tartó föl­emelése, elforgatása és ismét leeresztése ál­tal, a tartó a falra merőleges állásba (a készülék használására) vagy a fallal pár-

Next

/
Thumbnails
Contents