15236. lajstromszámú szabadalom • Vakuumos főzőberendezés

Megjelent 18iK>. évi .julius hó 18-áu. MAGY. g|& KIR. SZABADALMI sSs HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15236. szám. IV/d OSZTÁLY. Vákuumos főzőberendezés. MARANZ MIKSA CZUKORGYÁRTULAJDONOS PROSKUROWBAN (OROSZORSZÁG) ÉS MÜLLER ASKAN CZUKORGYÁRIGAZGATÓ GESTÜTHOFBAN (CSEH ORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 25-ike. A szóban levő találmány tárgyát képező vákuumos főzőberendezésnek egy belső (b) fűtőtesttel és (c) főzőtérrel bíró (a) vákuum teste van. melyhez oldalt (egy vagy két) (d d) melléktest csatlakozik, úgy hogy a főzőtérrel megfelelő csővezetéken át közle­kedik. A (d) melléktestek alsó részükben (1. a 2. ábrán a fölülnézetet) (r) keverőkkel vannak fölszerelve, de fűtőberendezésük nincs és a (c) főzőtérrel egyenlő légnyomás alatt állanak. A melléktesteket az (f) és (h) kapcsoló csővezetékbe iktatott négy (w) tolattyú zárja el szükség esetén a (c) főző­tértől. A czukorlevet a (d) melléktestek kikap­csolásánál az (s) csőcsonkon vezetjük a be­sürítőbe, míg a (b) fűtőtest fűtőfalait a folyadék el nem födi. Egyidejűleg a gőz­szelepet is kinyitjuk, a gőzt a (vl) cső­csonkon bebocsátjuk, de egyúttal a fűtőtest kiürítése czéljából a (v2) szelepet kinyitjuk, ép úgy a (v3) csapadék vízszelepet is, azután pedig megkezdjük a főzést. A főzést a szokásos módon végezzük és annyi czukorlevet bocsátva a besűrítőbe, Jiogy a fűtőtest fölött mintegy 0'5 m. ma­gasan álljon a folyadék, a besürítést egé­szen addig folytatjuk, míg a fonálpróba kedvező eredményt nem ad. Ezután a (w) tolattyú segélyével az egyik (d) mellék­testet nyitjuk, a (c) tér tartalmát az (f) át­bukócsövön a melléktestbe bocsátjuk, hol az kikristályosodik. A melléktestekbe bocsátott ezukorlét az (r) kavaró készülék segélyével jól össze­kavarjuk, hogy ily módon a kristályosodást elősegítsük és egyúttal a tömeget a be­sűrítő berendezésen (az 1. ábrán látható nyilak irányában) áthajtsuk. A leírt munkafolyamat a másik mellék­testben hasonló módon ismétlődik, ha két melléktestet alkalmazunk. Mikor a czukorlé eléggé sűrűvé vált, a kikristályosítást ós besürítést oly föltételek mellett kell végezni, melyek a két műve­letre legkedvezőbbek. Ezeket a föltételeket az által létesítjük, hogy a két műveletet elkülönítve végezzük oly módon, hogy az (a) testben csak a be­sűrítést, a légritkítás alatt álló (d) mellék­testben pedig csak a kikristályosítást vé­gezzük. míg a kristályok kiválása követ­keztében a szörp víztartalma annyira nem nagyobbodott, hogy a szörpöt vízelvonás

Next

/
Thumbnails
Contents