15225. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék gázok és gőzök előállítására

Megjelent 1809. évi július hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15225. szám IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és készülék gázok és gőzök előállítására. MESSERL1, SZÜL. IMBEBT JOZEFIN MÁRIA LU.IZA. TANÁB NEJE PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát oly új eljárás, illetőleg készülék képezi, melynek segélyé­vel légtisztító, orvosi, antiszeptikus, fertőt­lenítő, továbbá rovarpusztítási, mezőgazda­sági s állatorvostani czélokra bizonyos gő­zök és gázok állíthatók elő. Az eljárás újdonsága abban van, hogy az egymással vegyítendő s a füstölési folyamat bevezetése végett fölhevítendő alkatrésze­ket, mennyiségük szerint lemérve s egyelőre össze nem vegyítve, egy töltényszerű tokba használatra készen egymás mellé helyezzük, úgy hogy a szándékolt hatás létesítése vé­gett csak ezen patront kell fölhevítenünk, a mi a patron alkalmas berendezése mellett egyszerűen gyufával való meggyújtás által is eszközölhető. Ezen eljárás az eddig ismer­tekkel szemben azon különös előnnyel bír, hogy rendkívül olcsó és igen könnyen ki­vihető. A mellékelt rajzlapon az eljárás véghez vitelét három példa magyarázza. Az 1. ábra a szóban forgó füstölő patron egyik kiviteli alakját mutatja be. Alkatré­szei a külső (P) burok s a belső (A) tartó. A külső (P) burok valamely alakítható anyagból készült s azon tulajdonsággal bír, hogy meggyújtva jó illatú füstöt fejleszt s lassan ég el. Tehát ezi körülbelül olyan anyag­ból áll, mint a milyenből az ismeretes füs­tölő kúpokat készítik. A tetszőleges ki­csinyre szabott (A) tartót szintén tésztanemű anyag képezi, mely fürészporból, agyagból s a füstölés czéljának és módjának megfe­lelően, esetleg ezekhez adott valamely illé­kony anyagból, például kámforból van ösz­szekeverve. A mint ezen anyag megszáradt és megszilárdult, az így létrejött (A) tartót üvegmázzal vagy általában véve valamely éghetetlen réteggel vonjuk be s fölső (0) nyílását viasszal zárjuk el, hogy a kámfor a külső éghető tömegből elillanó gázoktól s a külső nedvességtől megóvassék s egy­szersmind lassú elpárolgása megakadályoz­tassák. Ha az így előkészített füstölő patront használatba akarjuk venni, akkor a külső éghető burkot (B)-nél meggyújtjuk. A fej­lődött meleg folytán először is a viasz ol­vad meg, mely az anyaghenger külső részét elzárja. Erre a kámfor is azonnal élénk gő­zölgésbe jön s a parázszsá vált tömegből a benne lévő illatok elszállanak. Hasonló módon eszközölhető a bevezetés­ben említett czélokból más tetszőleges anya­goknak, mint a mentholnak, fenolnak, maró

Next

/
Thumbnails
Contents