15194. lajstromszámú szabadalom • Folyadék (víz) hűtő jégszekrény

•mm Megjelent J8í)9. évi jnlins lió 17-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATA! SZABADALMI LEIRAS 15194. szám, XVIII/c. OSZTÁLY. Folyadék (víz) hűtő jégszekrény. SEIFERT HENRIK ÉS FIAI TEKEASZTAL-GYÁR BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 21 ike. Jelen találmány tárgyát folyadékok s kü­lönösen víz hűtésére való jégszekrény képezi. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a találmánybeli berendezésnek élői­ről való nézetét s részben metszetét, a 2. ábra oldalról való nézetét, illetőleg metszetét mutatja be, magának a szekrény­testnek vázlatos föltüntetésével. (A) a folyadék fölvételére szolgáló, tet­szőleges szerkezetű (B) ajtóval zárható tar­tány, mely (C) csövön keresztül összekötte­tésben áll (D) hűtőtartánnyal s ebből (E) csö­vön keresztül száll föl a folyadék az (A) tar­tányban lévő folyadékoszlop nyomása alatt (F) csaphoz, melyen keresztül a hűtött folya­dék kibocsátható. A jég befogadására (G) tartány szolgál, melynek két oldalánál a szek­rény alsó részében (H H) hűtőrekeszek fog­lalnak helyet. (I) csap a jég olvadása folytán keletkezett víz levezetésére szolgál. A szekrény asztallapjára (J) tálcza helyez­kedik, mely közepén a jégtartány fölső nyí­lásának megfelelő, (K) gallérral ellátott (L) kimetszéssel bír, melyre a lefelé hajló kari­mával bíró (M) födőlap illeszkedik. Ezen lap eltávolítása után helyezhető jég a jégtar­tányba. (J) tálcza két végénél (N) támasztó léczekkel van ellátva, melyekre (0) lemezek támaszkodnak s a poharakat stb. ezekre he­lyezik, hogy a vízbe, folyadékba, mely (F) i csap megnyitása után esetleg szétomlik, bele ne érjenek. (P) csap ezen kicsordult folyadék elvezetésére szolgál. (D) hűtőtartányt fölül (R) lecsavarolható födél zárja el, melynek eltávolítása után ezen tartány belseje kitisztítható. (E) cső (F) csa­pon fölül szintén lecsavarolható (S) zárólap­pal bír, hogy arra alkalmas sodronykefével, vagy hasonlóval tisztítható legyen. Ugyan ezen czélból (C) cső is szétvehetően van alsó és fölső végénél (D) hűtőtartányhoz, illető­leg (A) folyadéktartányhoz kapcsolva. Ezen folyadékhűtő-szekrény különös elő­nye az, hogy ha az (A) tartányba föltöltött folyadék annyira leszáll, hogy (F) csapon tovább már nem ömlik ki, ujabb föltöltés után azonnal hűtött folyadékot lehet kapni, mivel (D) tartányban mindig elegendő meny­nyiségű folyadék van tartalékban. SZABADALMI IGÉNY. Folyadék (víz-) hűtő jégszekrény, jellemezve az (A) folyadéktartánnyal (C) csövön át közlekedő (D) hűtőtartány, valamint az ennek befogadására szolgáló, a (J) tálczá-

Next

/
Thumbnails
Contents