15169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lábbeliek előállítására és ahhoz való készülékek

Megjelent I <SÍ)9. évi julius hó 14-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15169. szám. I/b. OSZTÁLY Eljárás lábbelik előállítására és ahoz való készülékek. LARSEN GYULA BŐRKERESKEDŐ K0PENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 decz. hó 31-ike. Géppel varrt lábbelik eddigelé a következő három mód szerint állíttattak elő: a) Egy szilárd vasfenékkel ellátott kapta­fára egy talpbélés erősíttetett s a fölbőr a kaptafa éle körül fogók segélyével feszít­tetett ki. A fölből1 ezután számos aczélszögecske segélyével köttetett össze talpbéléssel és pedig úgy. hogy a szögecskék az erősen ki­feszített fölbőr szélén és az alatta elhelye­zett talpbélésen keresztül verettek. Ha a szögecskék hegyei a kaptafa vaslapjába üt­köztek, visszahajoltak s a fölbőrnek a talp­béléssel való tartós összeköttetését hozták létre. Ezután a talp egy varrógép segélyével lett fölvarrva. b) Egy újabb módszert képez az úgy­nevezett «Goodyear módszer». Ennél a talp­bélésre a fölbőr széle és egy szegély lesz erősítve és pedig egy görbe tűvel dolgozó gép segélyével, mely a talpbélésnek húsos oldalán egy kötővarratot képez, minek meg­történtével a talp a szegélyre varratik föl. c) Egy harmadik, még pedig régibb mód­szer az úgynevezett fordító módszer. Itt a fölbőrt kifordított állapotban közvetlenül a külső talpra varrjuk föl, ez után pedig az egészet megnedvesítve ismét vissszafor­dítjuk. Az aj alatt ismertetett első eljárásnak hát­ránya az, hogy az aczélszögecskék a láb­belit súlyossá, magát a járást nehézkessé teszik, azonkívül sok kellemetlenséget okoz­nak, ha a hegyek visszahajlítása nem a kellő mértékben ment végbe. Ezen módszernél továbbá igen erős czér nát kell alkalmáznunk, mert a talp megerő­sítése csak egyszeri varrással lesz létesítve s így a tartósság az egyes öltésektől függ. Az a) alatti módszer értelmében előállí­tott lábbelik javítása is rendkívül bajos, a mennyiben a bőrnek csersava a fémszögek­kel vegyi összeköttetésbe lép, mely a bőrre nézve ártalmas és azt porhanyóvá teszi, úgy hogy rajta a varrás már nem tarthat. Ezen körülmény folytán utalva vagyunk tal­palás esetén az új talpat fém- vagy faszögek segélyével fölerősíteni, a mi a lábbelit még nehézkesebbé és alkalmatlanabbá teszi. Az úgynevezett «Goodyear módszer»-nél az összevarrási gépek segélyével végezzük, melyek rendkívül költségesek. Miután továbbá ezen módszernél talp­bélésnek csupán a legjobb anyag alkalmaz­ható, ezen eljárás, ennek következtében pedig az előállított lábbeli is rendkívül drága. A szegély és a főibőr a talpbéléssel hosszú vízszintes és a bőrnek legalább szövetében alkalmazott öltések által köttetnek össze.

Next

/
Thumbnails
Contents