15108. lajstromszámú szabadalom • Újítás acetylénfejlesztőkön

Megjelent 1899. évi juliiis hó 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15108. szám. TI/e. OSZTÁLY. Újítás acetylén-fejlesztó'kön. MOLNÁR MÁRTON LAKATOSMESTER SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 2-ika. Eme találmány tárgya acetylénfejlesz­tőkön eszközölt újítás, mely lehetővé teszi hogy a karbidot tetszőleges nagyságú ada­gokban vihessük be a vízbe és abból vál­tozatlanul emelhessük ismét ki és hogy az elbontott karbidot üzemközben friss karbiddal pótolhassuk. A szóban lévő újítás azt is lehetővé teszi, hogy a készülék a gázfejlesz­tést a lehető legegyszerűbb módon a fogyasztásnak megfelelően önmaga szabá­lyozza, vagy hogy a fejlesztést bizonyos időre megszakítsuk. Az újítás lényegében véve abból áll, hogy a karbidot, mint azt a csatolt rajz 6. ábráján sematikus hosszmértékben ábrázoltuk, egy fölül nyitott, hasáb- vagy hengeralakú (l) edényben helyezzük el, mely fölött oly módon van a (2) harang alkalmazva, hogy az (1) edény a harangból alul csak némileg álljon ki Ha az (1) edényt és a (2) haran­got ebben a viszonylagos helyzetben rög­zítjük és ily módon víz alá helyezzük, a (2) harang búvárharang gyanánt szerepel és az (l) edényben lévő karbidhoz víz nem juthat, minthogy a víz maga létesít elzárást. Ha azonban a karbidot gázfejlesztésre használjuk, az edényt és harangot a vízben föl kell fordítani, vagy a (2) harangot annyira föl kell emelni vagy az (1) edényt annyira le kell ereszteni, hogy a víz — mint a 7. ábrán látható, — az edény szélén az (1) karbidtartályba folyhassék. A szóban lévő újítás gyakorlati kiviteli módozata a csatolt rajz 1—5. ábráján vala­mint 8. és 9. ábráján látható. Az 1. és 2. ábra ezen újítással fölszerelt acetylénfejlesztő függélyes metszete és fölül­nézete. A 3. és 4. ábra két gyakorlati kiviteli módozata a haranggal leborított karbid­edénynek, melynek segélyével az egymással szemben rögzített, edényt és harangot a gazométer- vagy fejlesztőharang alá lehet vinni és onnan ki lehet emelni a harang emelését vagy az edény siilyesztését pedig kívülről lehet végezni. A 8. és 9. ábra ugyanezen két kiviteli módozatot a fejlesztésre elkészítve ábrázolja. Az 5. ábra részletrajz. Az újítással fölszerelt készülék egy közön­séges gazoniéterhengerből áll, melynek (3) hengere és (4) víztartálya között egy (5) tér van, hogy a lefödött (1) karbid edényt be lehessen vezetni. A (3) gazométerharang alatt egy meg­fordított (6) tölcsér van fix módon elhelyezve, úgy hogy a (4) edény fenekétől megfelelő távolságban legyen. Ez alá a tölcsér alá

Next

/
Thumbnails
Contents