15055. lajstromszámú szabadalom • Kengyelszíjkapocs

Megjelent 1899. évi jnlins lió 3-án. MAGY. m KIR­SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15055. szám. XX/d. OSZTÁLY­Kengyelszíj kapocs. KLEYER KÁROLY MÉRNÖK KARLSRIJ H EBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 30-ika. Jelen talinány tárgyát kengyelszíjkapocs képezi. Ezelőtt kapcsok gyanánt kettős gombokat alkalmaztak, a melyek használatának azon­ban az volt a hátránya, hogy ezeket csak igen nehezen lehet zárni és oldani. Jelen találmány tárgya tehát abban áll, hogy oly kapcsokat alkalmazok, a melyeket minden nehézség nélkül lehet zárni és oldani és esetleg szerencsétlenségek, a me­lyek azelőtt a kengyelben akadva maradás vagy hasonlók által lehetségesek voltak el­kerültetnek. A találmány egy oly kapocs elrendezé­séből áll. mely rúgó által tartatik kapcsolva, de erős rántás alkalmával fölnyílik és a nadrág nem akadván bele a kengyelvasba szétszakadása elkerültetik. A találmány tárgyát mellékelt rajz tünteti föl, és pedig: az 1. ábra a berendezés fölülnézetét, a 2. és 3. ábra az egymással összekötendő kengyelszíj-részeket. a 4., 5. és 6. ábra a kapcsolat részleteit tüntetik föl. A kapocs lényegében két fémből készült (A és B) elzáró részből áll (1—3. ábra), j melyek (C—C) szögecsek által vannak a i rendesen használt (D) és (E) kengyelszíjakhoz erősítve. Az (a—a) vezetőlóczekkel ellátott (A) fémrészen egy nagy (f) fejjel ellátott (F) gomb van (1., 2. és 6. ábra), amelynek hengeres (fl), részéből (f2)-nél párhuzamos síkok által egy-egy szelet van lemetszve (lásd 2. ábrát). Az (f3) szögecselési helyen e gomb négyszögletes azért, hogy elfordu­lása teljesen ki legyen zárva. A (B) fémből készült részre, melynek (b) kivágása van, egy (G) rúgó (H) szögecsek által van odaerősítve, melynek köralakú (g) része az (F) gomb teljes hengeres (fl) részét szorosan körül veszi, míg az oldalt párhuzamosan lemetszett (f2) része a (b) nyílás oldalfalain mozog tovább. A (G) rúgó mellső (gl) részénél, a rugalmas kapcsot képező részek oly szűkre vannak össze­húzva. hogy a (G) rúgó rugalmassága ele­gendő, arra, hogy a zárást praktikus czél­jának megfelelően biztosítsa, A kengyel kapcsolat két részére gyako­rolt nagyobb erőhatásnál azok széthúzása czéljából e rugalmas kapocs enged és az (F) gombot a (b) kivágás széles köralakú nyílásába hagyja jutni, a mire a kengyel­szalagok könnyen szétszedhetők. I A kapcsolat kezelése tehát egyetlen egy i nem kényelmetlen, t. i. a két részt szét­| húzó kézmozdulatból áll.

Next

/
Thumbnails
Contents