15044. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár palaczkok számára

Megjelent I !S1)9. évi julins hó .'! án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 15044. szám. XVIII >1. OSZTÁLY. Biztonsági zár palaczkok számára. CAHEN ALBERT KERESKEDŐ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus 31-ike. Jelen találmány tárgyát palaczkokra és más üvegből való tartányokra alkalmazandó biztonsági zár képezi, melynek czélja abban áll, hogy megakadályozza azt, hogy ezen palaczkokat vagy tartányokat más, meg­hamisított auyaggal tölthessék meg, mint a melyet eredetileg tartalmaztak s így hoz­hassák forgalomba. A találmánybeli biztonsági zár előállítása czéljából a palaczkoknak vagy tartányok­nak üvegfalába a gyártás alkalmával fém­sodronyokat olvasztanak bele, melyeket aztán a palaczkok vagy tartányok megtöl­tése és bedugaszolása után fölfelé hajlíta­nak, a dugasz fölött összesodorják s köz­vetlenül a sodrás kezdete mellett elmetszik. Erre a sodronyoknak azon végeinél, hol azok a palaczk vagy tartányüveg anyagá­ból kilépnek oly bemetszéseket tesznek, a melyeknél azok a dugó kihúzása alkal­mával elszakadnak s a palaczk vagy tar­tányüveg falába beolvasztott sodronyok vé­gei abból egy kevéssé kinyúlnak s így meg­téveszthetetlen bizonyítékot képeznek a mel­lett, hogy az edényt; már egyszer kibon­tották. A mellékelt rajzlapon ezen biztonsági zár üvegből való palaczkokra alkalmazva van bemutatva. Es pedig az 1. és 2. ábra oldalról és fölülről való né­zetét tünteti föl a találmánybeli biztonsági zárral ellátott, bedugaszolt palaczkoknak. A 3. és 4. ábra a berendezésnek módosított kiviteli alakját, az 5. és 6. ábra a berendezésnek ismét más módosítását szemlélteti, végül a 7. ábra az 5. és 6. ábrában bemutatott kiviteli alakhoz való palaczkok gyártásá­hoz szükséges, két részből álló alakmintát mutatja be. Az 1. és 2. ábrákban föltűntetett (a) pa­laczk előállítása alkalmával az alatt, míg az üveganyag lágy, a palaczk nyakának alsó végén egymásnak átellenében (b) fém­sodronynak két végét addig nyomjuk az üvegfalba, míg abba szemmelláthatólag bele­haladt. Ha a palaczkot elkészülte után le­hűtjük, az ily módon beleolvasztott fém­sodronyt nem lehet többé az üvegfalból ki­húzni. A palaezknak megtöltése és bedugaszo­lása után a fémsodronyt a palaczk nyaká­nak oldala mellett fölhajlítjuk s a dugasz fölött összesodorjuk s ezután (c)-nél, (közel a sodrás kezdetéhez) elmetszsziik és a vágás helyét forrasztó anyaggal vagy pecsétviasz­szal födjük be azon czélból, hogy a sodrony önmagától ki ne bomolhassék; végül pe-

Next

/
Thumbnails
Contents