14995. lajstromszámú szabadalom • Újítás csöves kazánokon

Megjelent 1899. évi Junlus hó 26-án. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI b5B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14995. szám. v/e/a. OSZTÁLY. Újítás csöves kazánokon. APBILE NICOLO ANGELO TENGERÉSZTISZT GENUÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 10-ike. Jelen találmány ezélja egy tetszőleges rendszerű csöves kazánnak egyes fütőcsö­vein átvonuló égéstermékek fűtőképességé­nek az eddiginél nagyobb mértékben való kihasználása. Mellékelt rajzon az 1. ábra egy a talál­mány szerint fölszerelt hajókazánt ábrázol. Ezen kazán a találmány tárgyát képező rendszernek csupán egy kiviteli alakját tün­teti föl és a kazán alakja és ezélja a talál­mány lényegére és czéljára nézve közömbös. 2. ábra azon csavaralakú fémszalagok egy példányát mutatja, mely a fűtőcsövek mind­egyikébe betolandó. Ezen szalagoknak mé­reteit úgy kell megszabni, hogy azok a csö­vekbe vagy vezetékekbe könnyű szerrel legyenek betolhatok. Az ismert kazán-rendszereknél a lángok és izzógázok a vezetőcsövek tengelye irá­nyában. a léghuzam nagysága szerint vál­takozó maximális sebességgel áramlanak, a nélkül, hogy gázáram belső magjának melege a vezeték falazatának hevítésére használtatnék föl. A találmánybeli újítás értelmében a gázok a csavaralakú betétekkel ellátott csöveken vonulnak át, minélfogva hosszabb utat fut­nak be, a mennyiben a menetek hosszában kénytelenek végig haladni. A gázok hőhatá­sát e szerint jobban használjuk ki. még pe­dig egyrészt azért, mert a gázok hosszabb útat futván be, hosszabb ideig érintkezhet­nek a vezeték falaival, másrészt azért, mert a gázok molekulái összekeverődnek, minek eredménye az, hogy a gázáram belső magja is érintkezésbe jön a vezeték falaival. Ennek következménye pedig a tetemes szénmeg­takarítás. Megjegyzendő, hogy azon elemek, mely7 ek a fémszalagból képezett csavarfölületet meg­határozzák, különfélék lehetnek és akként alakítandók, hogy a csavarfölület minden csőnek vagy vezetéknek megfeleljen. Alkal­mazható végül egyszerű vagy többszörös csavarfölület is. SZABADALMI IGÉNY. Újítás csöves kazánokon, az által jellemezve, hogy minden fűtőcsőben egy fémszalagból képezett csavarfölület helyeztetik el, oly czélból, hogy a gázoknak a csöveken való átvonulása ezen csavarfölület hosszában menjen végbe s hogy az átvonuló gázok­tól ilyen módon lehetőleg nagy mennyi­ségű meleg vouassék el. PAlLAfl RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOArtSTeN (1 rajzlap- melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents