14992. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés agyagkészítmények, különösen táglák szárítására

Megjelent 18í>9. évi junius lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14992. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés agyagkészítmények, különösen téglák szárítására. WAHLEN KEB. JÁNOS KERESKEDŐ ÉS TÉGLAGYÁROS KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 decz. 30. Elsőbbsége 1898 okt. 16-tól kezdődik. Jelen találmány tárgyát képező szárító­nak czélja, úgy a szárítandó árú megrepe­dezósének és megvetemedésének a megaka­dályozása, valamint a gyártmány különleges tulajdonságainak megfelelő módon való ke­zelésének lehetővé tétele és gazdaságos üzem biztosítása. A szárítandó anyag repedezésének és vete­medésének megakadályozása czéljából, első sorban eg}' alacsony hőmérsékletű és ned­ves légáram hatásának tétetik ki, mi köz­ben a mozdulatlan anyagot a megközelítő­leg egyenletes hőmérsékletű légáram állan­dóan átjárja, úgy hogy hatásának az egész szárítandó készlet egyformán van kitéve. A szárító légáram hőmérséklete ezután fok­ról-fokra emeltetik, nedvessége azonban egyidejűleg csökkentetik és pedig úgy, hogy a száradó készlet egy, hőmérsékletben állan­dóan szaporodó, nedvességben azonban állan­dóan csökkenő légáramnak hatása alatt áll, míg végre egy teljesen száraz és legmaga­sabb fokú légáram jut érvényre. Ezen hatás eléréséhez természetesen szükséges, hogy a tovaáramló légáram hőmérséklete az egyes szárító terekben megközelítőleg ugyanaz ma­radjon és mindenütt egyformán hasson. Ennek elérésére különféle eszközök vétet­tek igénybe, melyek között légörvényeknek a kamarákban való előidézése első sorban említésre méltó. Egyformán növekvő hőmér­sékletű és csökkenő nedvességű légáramnak előállítása, két légáramnak keverése által eszközöltetik, melyeknek egyike alacsony hő­mérséklettel bír és bizonyos mértékben ned­ves, másika pedig teljesen száraz és igen forró. A keveredés úgy történik, hogy elő­ször az első áram magában, azután az első­nek folytonos elvonása és a másiknak foly­tonos szaporítása mellett a kettő együtt, végül a második áram egyedül jut érvényre. Az első áram a téglaüzemnél veszendőbe menő meleg által hevíthető, míg a másik áram, az izzó száradó készlettől elvont me­leg s azonkívül külön hőforrás által is hevíttetik. A mellékelt rajzon egy ilyen szárítóberen­dezés van föltüntetve, és pedig az 1. ábra annak függélyes metszetét, a 2. ábra vízszintes metszetét, a 3. ábra alaprajzát és a 4. ábra egy másik függélyes metszetét mutatja be. A szárító egy sor egymás mellett fekvő (A) folyosóból áll, melyekben a szárítandó agyagárúk czélszerűen helyeztetnek el. Az (A) szárító folyosók alatt, két egymás mel­lett fekvő (a) és (b) csatorna van elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents