14991. lajstromszámú szabadalom • Rögök és trágyatömegeknek szétdarabolására és trágyaelosztásra szolgáló készülék ekékhez

Meg-jelent 1899. évi június hó 26-án. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI hBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14991. szám. X/a. OSZTÁLY. Rögök- és trágyatömegeknek szétdarabolására és trágyaelosztásra szolgáló készülék ekékhez. WITTHOLD JÁNOS FRIGYES FÖLDMŰVELŐ DÖHLENBEN (OLDENBURG). A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 20-ika, A jelenleg használt buktatóekék ama hát­ránnyal bírnak, hogy a kormánylap eketörzs és gereudely közé szét nem morzsolt rögök, trágyadarabok tolódnak, melyek röviddel a munka megkezdése után azon czélból, hogy tovább szántani lehessen, eltávolítandók. A kormánylap előtt egy kis előhántót szokás alkalmazni a barázda fölhasítására, ez azonban ama hátrány megszüntetésére nem elegendő. Jelen találmány e hátrány kiküszöbölésére van hivatva. Az eketörzs e czélból különleges alakkal bír, mely ék­módjára működik úgy, hogy gaz. vagy trá­gyadarabok nem tapadhatnak a kormánylap fölső részére. E készülék segélyével a trágyának eddig nélkülözhetetlen beszántása külön munká­sok által elesik, mivel a készülék a mun­kát teljesen önműködőlég végzi, a mi igen nagy munkaerőmegtakarítást jelent. A mellékelt rajzban ezen készüléknek egy kiviteli alakja van bemutatva, és pedig: 1. ábra oldalnézete, 2. ábra fölülnézete a teljes ekének. 3. ábra a kormánylap fölülnézete, 4. ábra ugyanennek elülnézete az eke­törzzsel. A mint az 1. ábrából látható, az (a) kor­mánylapra (c) csavarok segélyével vau a (b) eketörzs erősítve. Ezen (b) eketörzs, mint ezt a 2. és 3. áb­rák mutatják, az (a) kormánylap fölött egy csigavonal alakú (d) csavarodással bír, mely az (a) kormánylap által fölemelt rögökre és trágyadarabokra ék módjára hat. Ez által meg van akadályozva az, hogy az (e) gerendely alatt valmi megszoruljon, a mi a szántást gátlólag befolyásolhatná és általa egyszersmind elérjük azt, hogy a fölemelt trágya egy része a szántandó ba­rázdába is bejut. A trágya ugyanis, mely a (b) eketörzs (d) része által szétdaraboltatik, részben jobb felé, részben balfelé tolatik és a jobb oldal a szomszédos barázdába jut be, inig a bal­oldal a frissen fölhányt barázdába hull. A barázdába való trágyázás szabályozása az által történik, hogy a (b) eketörzs (f) hasítékokkal van ellátva, melyekben a (c) csavarok eltolhatók, melyek az (a) kormány­lapnak a (b) eketörzshöz való erősítésére szolgálnak. Az (a) kormánylapnak magasabbra, vagy mélyebbre való beállítása a (b) eketörzs

Next

/
Thumbnails
Contents