14989. lajstromszámú szabadalom • Borítékával egy darabot képező levélpapír

Megjelent 1 899. évi junius hó 2G-án MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jB B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14989. szám. XIIIM. OSZTÁLY­IíHMMMMMMMIMBII Borítékával egy darabot képező levélpapír. VON SCHWARZENHORN BEZSÓ SZÁZADOS ALTONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát a borítékkal egy darabból álló levélpapír képezi, melynek sa­játossága abban áll, hogy a boríték, mely­nek nyúlványai a levél lezárása alkalmával magának a levélpapírnak egy részére ra­gasztatnak, a levélpapír egy részén illetve a födőlap belső oldalán hirdetésekkel vagy képekkel van benyomtatva. A födőlap' sajátos berendezése következ­tében a levélnek a boríték nyúlványok be­hajtása mentén eszközölt fölbontása után a boríték a levélen függve, illetve azzal összekötve marad s ennek folytán a boríté­kon lévő postabélyegről mindig megtudható a levél föladásának ideje, mely tehát a le­vél, illetve a föladás idejének igazolására szolgál. Hirdetéseknek a borítékra, illetve a levél­papírra való nyomtatása már azért is elő nyös. mivel a levél, mely az annak elküldését tanúsító s rajta függve maradó boríték miatt hosszabb ideig megőriztetik, tulajdonosának minduntalan szemébe tünteti a hirdetéseket, melyek viszont a levelek tömeges fogyasz­tása révén nagy elterjedésre tevén szert, a levélpapírok igen olcsó előállítását teszik lehetővé. Mellékelt rajzlapon a találmány három különböző kiviteli alakban van ábrázolva. (a) jelenti a levélpapírt, (b) a födőlapot (borítékot) (c) ennek nyúlványait. Az 1 ábra a lezárt levelet mutatja be. Mivel a nyúlványok magára a levélpapírra ragasztatnak s annak illető részét nem fö­dik be teljesen, szükséges, hogy a levél fölnyitása a nyúlványok (x) behajtásai men­tén történjék, ha csak a levélpapírt el nem akarjuk darabolni. A 2., 4. és 6. ábrákon a levélpapír és bo­ríték különböző alakjai vannak ábrázolva, a 3., 5. és 7. ábrák a fölettük levő levél­papírok hátulsó lapjait mutatják, melyeken a vonalozoít részek írással vagy rajzzal lá­tandók el. SZABADALMI IOÉNY. Borítékával egy darabot képező levélpapír, hol (b) borítóknak (c) nyúlványai a le­zárásnál magának az (a) levélpapírnak egy részére ragasztatnak s e mellett a levélpapír egy részére hirdetések vagy rajzok nyomtattatnak. (1 rajzlap molléklettol.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents