14986. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fából és fémből álló árbóczok vagy czölöpök előállítására

Megjelent 320 H95). évi junius hó 26-án. 1NIAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZARA DALMI LEIRAS 14986. szám. VIII/O. OSZTÁLY. Eljárás fából és fémből álló árboczok vagy czölöpök előállítására. PELLENZ KÁROLY MÉRNÖK R/M KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 23-ika Eme találmány tárgya egy eljárás fából és fémből álló árboczok és oszlopok elő­állítására. Az új eljárás abból áll. hogy T vagy U vasakon vagy más alakos tartókon hengerelés, kovácsolás vagy sajtolás által alkalmas üreges tereket létesítünk és a tar­tókba megfelelően profilált fabetéteket he­lyezünk el. Ez az új eljárás a csatolt rajzon van föl­tiintetve. Az 1. ábra körkeresztmetszetű árboczok előállítására szolgáló vastartók hengerlésére használt hengerek homloknézete. A 2. ábra ugyanezen hengerek oldalnézete, a 3. ábra derégszögű kereszmetszettel bíró árboczokhoz való letompított szögle­tekkel ellátott tartót ábrázol, a 4. és 5. ábra az 1. és 3. ábrán látható tartókból a fabetétek elhelyezése által elő­állított árboczokat ábrázolja, a 6. és 7. ábra nézetben és metszetben a vastartók végein lévő hasítékokat tünteti föl, melyeken a szigetelőtartók az egyik ol­dalon lévő fabetéttől a másik oldalon lévő­höz átvezethetők. Az új eljárás kivitelére a tartót legezél­szerűbben az ábrán látható módon henge­reljük és azután az előzetesen profilált fa­betéteket helyezzük el. Ezután meglehető­sen nagy nyomást gyakorolunk, úgy hogy a tartóba illesztett fabetéteket a tartóban biz­tosan rögzíthetjük, tehát a fa és vas egy egységes egészet képezzen. Lehetne esetleg a fabetétet még mielőtt azokat a megfelelő alakra hozott tartókban elhelyeznők, hő hatása alatt erősen össze­húzni és a tartókat ugyancsak hő hatása alatt kitágítani, úgy hogy a fát a tartó a lehűlése után meglehetősen erősen fogja be. A kettős T tartó helyett U vagy más alakos tartó is használható. Ép úgy lehet az üreges tereket hengerlés helyett ková­csolás vagy sajtolás által is létesíteni. A szóban lévő találmány szerint előállí­tott árboczok vagy czölöpök az eddig hasz­nált fából készült árboczoknál annyiban elő­nyösebbek. hogy az időjárásnak igen jól ellentállanak, nevezetesen nem rothadnak a földdel való érintkezésük helyen oly köny­nyen és nem is görbülnek el. A vasárboezok­nál annyiban előnyösebbek, hogy olcsóbbak, könnyebbnek és így könnyebben szállítha­tók és állíthatók föl. Végül az árboezokon a szigetelő tartók és más tagok is könnyebben alkalmazhatók mint a fából vagy vasbál készült árboezo­kon. Ebből a czélból a vastartó fölső végét a 6. és 7. ábrán látható hasítékokkal lát-

Next

/
Thumbnails
Contents