14984. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárok abroncsaira való vendég talp

Megjelent 1899. évi junius hó 26-án MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14984. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpárok abroncsaira való vendégtalp. MEYEB LAJOS KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 23-ika Jelen találmány tárgyát kerékpárok abron­csaira alkalmazandó vendégtalp képezi, me­lyeknek segélyével a kerékpáros lejtős tala­jon könnyebben haladhat s azonkívül a ke­rékpározás hóban is lehetségessé válik. A mellékelt rajzlapon az : 1. ábra a találmánybeli vendégtalppal el­látott kerékpár oldalnézetét, míg a 2. ábra a lefejtett vendégtalpnak fölülről való nézetét mutatja be. Ezen vendégtalp, midőn arra szolgál, hogy a kerékpározást lejtős utakon meg­könnyítse, a hátsó vagy a mellső kerékre alkalmazandó; ha azonban czélját az képezi, hogy a kerékpározást hóban is lehetővé te­gye, ez esetben mindkét kerékre alkalma­zandó. Maga a vendégtalp áll a széles (a) szíj­ból, melyet a szélein alkalmazott s (b) kap­csoló alkatrészekkel ellátott (c) szíjak rög­zítenek a kerék koszorújára. A kerékpáro­zás hóban, vagy lankás esetleg meredek úton részben lehetetlen, részben pedig nagy nehézségekbe ütközik. Ennek oka abban rej­lik. hogy a közönségesen használatos gummi­abroncsok csak igen keskeny vonalban érint­keznek a talajjal. A jelen találmány czélját ezen érintkezési vonal megszélesítése képezi, mi által a talaj görbületei által okozott ne­hézségek legyőzése könnyebbé válik s a kerékpár abroncsa úgy meglágyult talajon, mint hóban, nagyobb kapaszkodó fölületet nyer. (b) záró alkatrészek az ismeretes keztyű zárak alakjában lehetnek kiképezve, melyek a kerékkoszorún egymástól megfelelő távol­ságban alkalmazott (d) gombokra rugalma­san rányomúlnak. A vendégtalp fölerősíté­séi-e azonban a föntebb leírt berendezésen kívül megfelelő hornyolások, esetleg más rögzítő alkatrészek szolgálhatnak. Ezen rög­zítő alkatrészek kivitelénél csak arra kell súlyt fektetni, hogy (a) szíj a kerékpár abroncsához szorosan hozzá feküdjék. Ezen vendégtalp használaton kívül köny­nyen összegöngyölíthető és kényelmesen szállítható. SZABADALMI IGÉNY. Kerékpárok abroncsaira való vendég-talp, képezve a (c) szíjak és (b) kapcsoló al­katrészek által a kerékpár kerekének koszorúján a futótalp alá rögzíthető szé­les (a) szíj által, mely a kerékpárnak mellső vagy hátsó kerekére alkalmazva, a talaj egyenetlenségéből származó aka­dályok legyőzését megkönnyíti s egyszer­smind a kerékpározást úgy hóban, mint meglágyult talajnál lehetővé teszi. PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMIDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents