14954. lajstromszámú szabadalom • Fürdőcsaptelep

Megjelent 1899. évi junius hó 24-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI jHBj j HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14954. szára. XXI/d. OSZTÁLY. Fürdó'csaptelep. HUBERT VILM0S M ÉB NÖK BUD APESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 13-ika. A találmány tárgyát képező fürdőcsap­telepnek egyrészt az a czélja, hogy a külön­böző hideg ós meleg vizet vezető és ezek keverésére szolgáló csöveket és kamarákat egy öntvénydarabban egyesítve, a fürdő­berendezés szerelését megkönnyítse, más­részt pedig, hogy a csaptelep vigyázatlan kezelésénél a leforrázásból eredő veszedel­mek elkerülhetők legyenek. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra a találmány tárgyát képező berendezés oldalnézete, a 2-ik ábra fölűlnézete, a 3-ik ábra a keverőkamara és az ehhez csatlakozó vezeték elölnézete, illetve függé­lyes metszete, a 4-ik ábra ugyanennek a résznek az 1. ábra képsíkjával párhuzamos sík szerint vett függélyes középmetszete. az 5. és 6-ik ábra az egész fürdőberen­dezésnek sematikusan rajzolt diagrammja, mely a csap két különböző állását tünteti föl. A csatolt rajz szerint a különböző veze­tékek egy közös (a) öntvényben vannak egyesítve. Ebből az öntvényből négy cső­csonk indúl ki, az első. (b), a vízvezetékkel vau kapcsolva, a második, (c), az (o) fürdő­kályhához vezető vezetékkel, a harmadik, (d), az (o) fürdőkályhától jövő. illetőleg a (j) zuhanyhoz vezető közös (k) vezetékkel van összekötve, végül a negyedik, (e), csőcsonkra az elvezetőcsap van szerelve. Az (a) öntvénydarab belsejében megfele­lően alakított falak segélyével a következő kamarák, illetőleg vezetékek keletkeznek. A (b) csőcsonk furatával közlekedő (f) kamara, melynek két (g) és (h) kiömlőnyí­lását az (1) és (m) szelepek zárják el. Ha tehát a «hideg» jelzésű (1) és a «meleg» jelzésű (m) csaj) el van zárva, a vízvezeték­kel csatlakozó (b) csőcsonkon víz ki nem folyhat. Ha a «hideg» jelzésű csapot nyitjuk, a víz az (f) kamarából az (i) kamarába, mely az elvezetőcsappal kapcsolt (e) csőcsonkkal közlekedik, áramlik be (lásd a 2. és 3. ábrán az (1) nyilat). Ha már most az (e) csőcsonkra szerelt (n) csap nyitva van (1., 5. ábra) a víz a nyitott csapon a kádba folyik, ha ellenben a csap el van zárva (6. ábra), az (i) kamarával köz­lekedő (d) csőcsonkba folyik és a (d) cső­csonkkal kapcsolt (k) vezetéken (5. és 6. ábra) a (j) zuhanyrózsába jut (lásd a 2. nyilat). Ha a «meleg» jelzésű (m) szelepet nyit­juk, az (f) kamarából a víz a (b) csőcsonkkal közlekedő (p) csatornába (lásd a 4. nyilat), tehát az (o) fürdőkályhába folyik, a fürdő-

Next

/
Thumbnails
Contents