14869. lajstromszámú szabadalom • Készülék elhasznált töltényhüvelyek újjáalakítására

Megjelent 18í)l). évi jiuiius hó 11) én. MAGY. ggft KIR. SZABADAT,MI K»ií H I V AT A L SZABADALMI LEÍR A S 14869. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Készülék elhasznált töltényhüvelyek újjáalakítására. PA ÜLIK ANTAL GÉPÉSZ CSEPELEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 3-ika. Az elhasznált töltényhüvelyek újjáalakí­tására szükséges, hogy a lövés által kitá­gult hüvely eredeti alakjára és nagyságára hozassék, a bemélyített gyutacs eltávolít­tassék és végre a hüvely bizonyos részén egy vagy több jelzéssel pl. egy ponttal el­látassék. Ezen három művelet egyidejű végzésére ezen az ismeretes gépeken alkalmazandó készülék szolgál. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen készülékkel ellátott gép föliilnézetét, 2. ábrája oldalnézetét és részben met­szetét, 3. ábrája a találmány tulajdonképeni tár­gyának vízszintes metszetét mutatja na­gyobbított léptékben. (A) állványban ágyazott (a) tengelyen (b bl) exczentrikus tárcsák vannak meg­erősítve ; (b) exezenter a (c, c) szánban ve­zetett (B) csúszópofával, (bl) exezenter pedig (d) rúddal van összekötve, úgy, hogy az exezenterek forgása alkalmával (B) pofa és (d) rúd ide-oda mozog. (B) szán másik végén (C) nyomórúd van megerősítve, melynek egy rézsútos nyílá­sában (f) pontozó van alkalmazva és (g) csavar segélyével rögzítve. A nyomórúd (i) nyílásának vége nagyobb átmérőjű, úgy. hogy ebbe a töltényhüvely fenéklapja bele­illik. Az állvány hátsó részében a hydrau­likus henger fölvételére szolgáló (I)) ház egyik vége (k k) csavaranyák segélyével van megerősítve, másik végében pedig az (1) csavaranyával ellátott (m) tölténytok van alkalmazva, melynek (ml) nyílásába (E) hüvely kisebb átmérőjű vége betehető. (D) házban központosán alkalmazott (n) hen­gerben (o) dugattyú mozoghat, melynek rúdja (p) emeltyű közvetítésével az ide-oda mozgó (d) rúddal van összekötve. Közvet­lenül (ml) nyílás torkolata fölött a (q) visz­szacsapó szeleppel ellátott és a vízvezető csővel összekötött önműködően záródó (r) szelep van alkalmazva. Ezen készülék működése a következő : Ha (b) exczentrikus tárcsa forgása alkal­mával (B) szán előremozog, (C) nyomórúdja az (m) tokba helyezett (E) töltényhüvelyt beszorítja, úgy, hogy eredeti alakjára ho­zatik, és ekkor egyidejűleg (f) pontozó a A szán ezen alkalmával fölső részén megerő­sített (t) rúd (r) szelep rúdjához ütközik, és a szelep nyitását eszközli, úgy, hogy a víz (n) dugattyúhengerbe folyik. Ezalatt (bl) exczentrikus tárcsával össze­| kötött (d) rúd annyira mozgott előre, hogy szükséges pontjelzést végezi.

Next

/
Thumbnails
Contents