14861. lajstromszámú szabadalom • Kerékpártámasz

bői kiszabadítjuk, mire a készülék támasztó karjai (f) tekercsrugók működése folytán fölemelkednek. A (g gl) rudak letolására, illetve föleme­lésére szolgáló berendezés a 6., 7., 8. és 9. ábrákon föltüntetett szerkezettel is bírhat. Itt legelőször is elmaradnak a (h) karok, (i) kar nem ezekhez hanem közvetlenül (g gl) r.udakhoz csatlakozik (8. ábra). Továbbá a (g gl) rudak és (i) kar két vége közé (q) kengyel van beiktatva. A kengyelek (w) lappal vannak ellátva, melybe (m) lábtámasz van becsavarolva, (q) kengyel alsó szára egy vagy több (n) foggal bír, (c cl) csövekre (r) závárzat van szerelve (7.. 8. és 9. ábra). Ezen závárzatnak alaplapja (rl r2) vezeték hüvelyekkel bír, melyek (o) retesz befoga­dására szolgálnak, (ol) emeltyűk mellső karja a lerézselt véggel bíró (o) reteszhez csatlakozik, míg másik karjához (t) zsinór van erősítve, mely a kormány fejen levő (u) gyűrűn átfűzve azon (v) gyűrűhöz vezet, mely mindkét, (t tl) zsinórt egyesíti magá­ban. A závárzatnak alaplapja továbbá (p) rugókkal van fölszerelve, melyek (ol) eme­lőnek fölső karjára nyomulnak és (o) retesz­nek előre ugrását eszközlik. A kerékpár hajtása közben (i) kar és (r) závárzat a 8. ábrában bemutatott helyzetet foglalja el; (n) fogak a závárzat fölött fe­küsznek és (o) nyelveket (p) rúgók rendes helyzetükben tartják. Ha a kerékpáros (g gl) rudakat (c cl) csövekből a kerékpár meg­támasztása czéljából ki akarja tolni, csak (m) lábtámaszok valamelyikét kell lenyomnia, miközben (o) reteszek (n) fogak alatt (rl r2) vezetékekben hátra csúsznak s csak midőn (n) fogak lefelé való mozgása megszűnt akkor ugranak ismét előre (p) rúgók hatása alatt, hogy a letolt (g) rudakat rögzítsék. Ha a kerékpár ismét használatba veendő, a kerékpáros (v) gyűrűt s avval együtt (t tl) zsinórokat fölfelé húzza, miáltal (o) reteszek visszahúzódnak, (n) fogak szabaddá lesznek, úgy hogy a (c) csövekben levő (f) tekercs­rúgók (g) rudakat visszahúzzák s a kerékpár szabaddá válik. fallas részvénytársaság nyomdája budaposten (1 rajzlap SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Támasztó szerkezet kerékpárokhoz, azok­nak állásközben való eldűlésének meg­akadályozására, jellemezve az első kerék (b) villájának mindkét oldalára fölerősí­tett, a le- és fölfelé tolható (g) rudakat magukban foglaló (c cl) csövek által, hol (g) rudakhoz a (hl) pedálban végződő (h) karok csatlakoznak s ugyancsak (g) rudakat (f) tekercsrúgók állandóan föl­felé szorítják, úgy azonban, hogy azok­nak alsó végük a (h2) pedálok vala­melyikére gyakorolt nyomás folytán az első kerék talpával egy színbe állíthatók s ezen helyzetükben (h) karoknak a (c cl) csövek hosszanti kimetszésének alsó vé­gén levő (d dl) kibővítések szegélyéhez való nyomulásuk által rögzíttetnek, míg ezen (h) karokat az első kerék mögött kihajlított (i) rúd kapcsolja egymáshoz, azon ezélból, hogy a szerkezet működ­tetéséhez az egyik (hl) pedál megnyo­mása is elegendő legyen. 2. Az I. pontban igényelt támasztó szerke­zet működtetésére szolgáló szerkezetnek oly módosítása, mely szerint (i) kar köz­vetlenül csatlakozik (g) rudakhoz (q) kengyelek közbeiktatása által, mely utób­biakban azen (m) lábtámaszok szerelvék. melyeknek lenyomása által a (q) kengye­len alkalmazott (n) fogak a (c c.1) csö­vekre szerelt (r) závárzatoknak (o) rete­szei alá kerülnek s ezen reteszek (p) rugóknak az (ol) kétkarú emelőkre ható nyomásuk következtében ismét előre ug­ranak s ez által (g) rudakat a talajjal érintkező helyzetükben rögzítik, míg a rudaknak (c) csövekbe való visszaugrása (t tl) zsinórok fölfelé húzása által követ­kezik be, mely zsinórok végei (ol) emel­tyűknek hátsó karjához vannak foglal . a s ezeknek meghúzása által (o) reteszek­éi r2 vezeték hüvelyekben visszahúzód­nak és a (c cl) csövekben levő (f) rúgók az (o) reteszektől szabaddá lett (g) l u­dakat (i) karral együtt gyorsan föl­emelik. melléklettel. |

Next

/
Thumbnails
Contents