14859. lajstromszámú szabadalom • Javítások dugattyús, különösen Kennedy-féle vízmérőkön

Megjeleli! 181)9. évi junius lió 17-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LET RAS 14859. szám. vil/f- OSZTÁLY. Javítások dugattyus. különösen Kennedy-féle vízmérőkön. COMPAGNIE GÉNÉRALE DES COMPTEURS SOCIÉTÉ ANONYME CZÉG BBÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát javítások ké­dugattyús, különösen Kennedy-féle vízmérőkön; e javítások specziálisan az el­osztó közeg mozgatására szolgáló szerkezetre, a dugattyú alakjára és a dugattyú mozgá­sának a számláló műre való átvitelét esz­közlő mechanizmusra vonatkoznak. Ezen újításoknak jobb megértetése czél­jából a vízmérőt a maga egészében fogjuk leírni, hivatkozással az ide csatolt rajzokra; azután az új elrendezéseket fogjuk rész­letezni. Mellékelt rajzlapon az 1-ső ábra a vízmérőnek függélyes met­szete, a 2-ik ábra ugyanannak elölnézete az elosztó előtt lévő falnak eltávolítása után, a 3-dik ábra az elosztónak hátnézete, a 4-dik ábra metszet a 3-dik ábrának (X, Y) vonal i szerint. Az 5 —9-dik ábrák a vízmérő szerkezetének részleteit tüntetik föl, míg a 10 17-dik ábrák a számláló mű mozga­tására szolgáló szerkezetnek részleteit tün­tetik föl. nézetekben és metszetekben. A mint látható, a vízmérő lényegében az (A) hengerből áll, melyben a (B) dugattyú mozog; ez utóbbi a (c) tömítő gyűrűvel van ellátva, mely előnyösen kaucsukból áll és a dugattyú palást fölületén gördülvéiii egyúttal a henger ós dugattyú fala között minden súrlódásnak és ellentállásnak ele­jét veszi. A dugattyú útja fölül a hengernek ( D) födelével egy darabban öntöti (dl) gyűrű­karima és alul a hengerrel egy darabban öntött (al) gyűrűkarima által van határolva, mely két karima akként van elrendezve, hogy a dugattyú fölött és alatt mindig biz tosítják a viz bevezetésére szükséges tér­közt. A dugattyún a (dl) és (al) karimák­nak megfelelő (bl, b2) karimák vannak elrendezve. Az (A) henger egyik oldalán a víz beve­zetésére szolgáló alsó (a2) és fölső (a3) hé­zagolásokkal van ellátva és a (D) födő rá­erősítésére szolgáló (a4) karimát hordja. A (D) födőben a bronzból vagy más alkalmas fémből készült (E) tömítő szelencze van megerősítve, melyen az (E) dugattyúrúd jár át; a tömitő szelenczét előnyösen hosszura szerkesztjük, hogy az hatásosabb tömítést biztosítson. A tömítést leszorító (el) hüvely egyszersmind a dugattyúrúd vezetésére is szolgál és az (e2) borító-csavaranya se­gélyével van a tömítő szelenczébe szorítva.

Next

/
Thumbnails
Contents