14855. lajstromszámú szabadalom • Újítások formáló gépeken

Megjelent 1891). évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 14855. szám. XII/e. OSZTÁLY­Újítások formáló gépeken. BACHMANN GUSZTÁV KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1898 márczius 22-étől kezdődik. A jelen találmány tárgyát képező újítások egyszerű, könnyen kezelhető formáló gép­nek, illetőleg leemelő szerkezetnek előállí­tását czélozzák, mellyel a munkás az eddig használatos formáló gépekkel szemben cse­kélyebb megerőltetéssel lényegesen több munkát végezhet. Ezen újításoknak egy további czélja abban áll, hogy oly formáló gépet teremtsünk, mely szűk öntődékben és ott is alkalmazható kézzel való formálásra, a hol a géppel való formálás számára szükséges elegendő munka nem áll mindig rendelkezésre, a mikor is a tulajdonképeni leemelő szerkezetet szerszá­mok alkalmazása nélkül rövid idő alatt le­szerelhetjük, úgy hogy a formáló asztal kéz­zel való formálásra rögtön fölhasználható. Ezen újítások lényegükben egy a forgat­hatóan ágyazott formáló lemezt hordó le­emelő szerkezetből állanak, mely magában véve önálló szerkezetet képez, mely a mel­lékelt rajzoknak 1. és 2. ábráiban megemelt állásban van föltüntetve; továbbá az ezen leemelő szerkezetet működtető, az asztal alatt elrendezett szerkezetből, mely a le­emelőszerkezettel együtt a 3. ábrában elöl­nézetben és a 4. ábrában oldalnézetben és metszetben látható. A leemelő szerkezet a vasból készült (a) talplemezből áll, melybe a formáló lemez­tartók távolságának megfelelő távolságban a (b) vezetékhengerek vannak beillesztve és megerősítve, továbbá a (c) vezetékrudak­ból, melyeknek fölső végén a formáló lemez­tartók csapjai számára csapágyak vannak el­rendezve. Ezen rudak a hengereken keresz­tül járnak és a (bl) hengerfödelekben elren­dezett, a rudakhoz pontosan hozzáilleszkedő furatokon át pontosan függélyesen vezettet­nek. A lemeztartók csapjainak könnyű befek­tetése czéljából a (d) csapágyfejek fölcsap­pantható (dl) csapágyfödelekkel vannak el­látva és csapszögek vagy effélék segélyével rögzíthetők; a csapágyfödeleken elrendezett (d2) csavarok a formáló lemeznek rögzíté­sére szolgálnak. Hogy a vezetékhengereket és a rudakat por és homok ellenében megvédjük, azokat teleszkopszerűen kihúzható (p) védőhüve­lyekkel vesszük körül, melyek közül a leg­tágabb hüvely bajonettzár által vagy más­ként a csapágyfejre leszerelhetően van megerősítve, míg a szűkebb hüvelyek ki nem húzott állapotban karimájukkal a hen­gerfödelekre támaszkodnak. Ha munkaköz­ben a csapágyakat a lábító szerkezet által megemeljük, akkor a megfelelő karimákkal

Next

/
Thumbnails
Contents