14851. lajstromszámú szabadalom • Automatikus czipőtisztító készülék

Megjelent 1899. évi junius hó 16-án. MAGY. tffiar RIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14851. szám. VII/b. OSZTÁLY. Automatikus czipó'tisztító-készűlék. POLLACSEK GYULA LAKATOS, FRIMM JAKAB IGAZGATÓ ÉS VASS ENDRE LAKATOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát egy önműködő czipőtisztító-készűlék képezi, mely lényegé­hen egy fölhúzott állapotban levő, de meg­akasztva tartott óraműnek a készülékbe dobott, megfelelő súlyú pénzdarab segélyé­vel való kiakasztása, tehát fölszabadítása által működésbe hozatik s bizonyos idő el­teltével ismét megakasztatik. A mellékelt rajzlapon: 1. ábra a készülék elülnézete, 2. ábra fölűlnézete, 3. ábra oldalnézete, míg a 4 , 5., 6. és 7. ábrák a fölszabadító, illető­leg rögzítő szerkezetet mutatják. A készülék fő alkotó részét a spirális alakban hajlított közönséges órarúgóhoz ha­sonló, erős (a) aczéllemezrúgó képezi, mely egyik belső végével a két függélyes (b) áll­ványlap közé forgathatóan szerelt (c) ten­gelyhez, másik külső végével pedig ezen (c) tengelyen lazán ülő (d) fogaskerékhez van erősítve úgy, hogy a (c) tengelyt négy­szögkeresztmetszetű végére helyezett kézi forgattyú segélyével forgatva, az (a) spirál­rúgó az óra fölhúzásához hasonlóan megfe­szíthető, miután a (d) fogaskereket elforgá­sában egy később leírandó szerkezet meg­gátolja. A (d) fogaskerékkel ugyanis egy másik kisebb (e) fogaskerék áll kapcsolatban, mely a két függélyes (b) állványlap közé forgathatóan szerelt (f) tengelyre van erő­sítve. Ezen (f) tengely egyik végén egy kis (g) fogaskerékkel van ellátva, mely az alatta elrendezett, függélyes tengelyű (h) tárcsá­nak sugárirányú fogaiba kapaszkodik. A (h) vízszintes tárcsa egy (i) mélyedéssel bír (4., 5., 6. és 7. ábrák), melybe egy megfelelő nagyságú súllyal terhelt (j) kétkarú emel­tyű (k) peczke slilyed. A (k) peczek ilykép a (h) vízszintes tárcsát s az evvel kap­csolódó (g) fogaskereket, továbbá (f) ten­gelyt. valamint (d és e) fogaskerekeket a föl­húzott (a) spirálrúgó feszereje által létesített forgató nyomaték daczára forogni nem en­gedi, tehát a készülék ez esetben nem mű­ködik Az (f) tengely másik végére egy na­gyobb (1) fogaskerék van erősítve, mely a (b) állványlapra ágyazott (m) tengelyen ülő (n) fogaskerékkel áll kapcsolatban. Az (m) tengely, melyet másrészt az (o) csapágy támaszt alá, másik végén egy kis (p) kúp­kerékkel van ellátva, mely ilykép az (e) fogaskeréknek az (a) spirálrúgó okozta for­gását a rajzban látható módon az (r és rl) kefepárra viszi át. E két kefepár egyike a lábbelire a fénymázat keni, mely czélból

Next

/
Thumbnails
Contents