14830. lajstromszámú szabadalom • Elektromos fordulatszámláló

Megjelent 1899. évi .jnniii.s lió 15-én. SZABADALMI LEIRAS 14880. szám. VII/c. OSZTÁLY. Elektromos fordulatszámláló. OBST KÁROLY MŰVEZETŐ S/M HALLÉBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát közvetlen leol­vasásra berendezett elektromos fordulatszám­láló képezi, mely az eddig használt úgyne­vezett tachométereknél annyiban előnyösebb, a mennyiben azt az ellenőrzendő gép sebes­ségének leolvasása czéljából egyszerű drót­vezeték segélyével bárhol alkalmazhatjuk. A mellékelt rajz a találmány tárgyát egy foganatosítási alakjában, még pedig egy gőzgép forgattyútengelyén alkalmazva mu­tatja be. A mint a rajzból kitűnik, a sebességet illetőleg ellenőrzendő (a) tengelyen a (b) fogaskerék van elrendezve, mely a (d) per­manens mágnesekkel ellátott induktornak kettős T alakú (c) fegyverzetét forgásba hozza. Az ily módon létesített áramot az (e) ve­zeték egy készülékbe áramoltatja, melynek szerkezete a feszültségmérők szerkezetének felel meg és melynek beosztása empiriee készül. A jelen esetben a készülék példaképen az (f) csévéből áll, mely az ide-oda forgat­hatóan ágyazott és a (g) mutatóval ellátott (h) magot magába húzza. A (g) mutatónak állását az ellenőrzendő gép normális sebes­ségénél czélszerűen egy vörös vonás jelzi, az ettől való esetleges eltérések pedig köz­vetlenül leolvashatók. SZABADALMI IGÉNY. Elektromos fordulatszámláló, jellemezve egy az ellenőrzendő gép (a) tengelye által hajtott, feszültségével egy (f g h) mérő készülék empirikus beosztásának közve­títésével a fordulatszámot jelző induktor által. (1 rajzlap inollóklettel.) PALLAS KÉSEVÉNYTÁFTSASÁR. NYOMDÁJA BUDAPEST KI.

Next

/
Thumbnails
Contents