14795. lajstromszámú szabadalom • Köpőcsésze hordozó

Megjelent 1899. évi junius lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 14795. szám, XVIlI/a. OSZTÁLY. Köpőcsésze hordozó. KRIEGELSTEIN FERENCZ M. Á. V. HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január 13-ika. Hivatalos helyiségekben vagy nagyobb la­kásokban a köpőcsészéknek tisztítás czéljá­ból való összehordása oly nagy időt vesz igénybe, mely nem áll arányban a teljesí­tendő munkával. A köpőcsészék ugyanis \ íz­zel lévén megtöltve, csak egyenkint vagy párosan hordhatók azon helyre, hol a ki­ürítés és újratöltés történik. Ezen egyenkinti összehordozás megszüntetésére vagyis na­gyobb számú köpőcsésze egyszerre való vi­telének lehetővé tételére szolgál a jelen ta­lálmány tárgyát képező köpőcsésze-hordozó, melynek egy kiviteli alakja a mellékelt raj­zon van föltüntetve, melyen 1. ábra a köpőcsésze-hordozó távlati né­zete 2. ábra a köpőcsésze-hordozók fölvételére szolgáló rúd oldalnézete kisebb léptékben rajzolva. Jelen köpőcsésze-hordozó lényegében egy fából vagy fémből készült fa) patkóból áll, melynek szélessége úgy van megszabva, hogy a köpőcsésze peremének tartására al­kalmas legyen. A köpőcsésze biztos elhe­lyezkedése czéljából az (a) patkó belső (b) széle le van tompítva. Az (a) patkó a (c) sodronyok és a (d) gyűrű segélyével föl van függesztve az (e) karikára (1. ábra), mely utóbbin a vállon vagy kézben hordozható (f) rúd lesz átdugva. Az (f) rúdon, mely kö­zéprészénél fogva tartatik, mindkét vége felé (g) rovátkák vannak elrendezve, melyek mindegyikébe egy-egy köpőcsésze-hordozó (e) karikája helyezhető. A (g) rovátkák száma az (f) rúd hosszához és az összegyűj­tendő köpőcsészék számához képest lesz megszabva. Midőn az (f) rúd a kellő számú köpőcsé­sze-hordozóval meg van rakva, akkor a gyűjtő elmegy vele sorban a köpőcsészék­hez és mindegyik köpőcsészét egy-egy üres köpőcsésze pereme alá csúsztatja és a köpő­módon, hogy annak patkóalakú (a) részét a köpőcsésze pereme alá csúsztatja és a köpő­csészét segélyével fölemeli. A köpőcsésze biztosan fog az (a) patkóban elhelyezkedni annál is inkább, miután az (a) patkó nyílt vége, mint az a rajz 1. ábrájában is látható, valamivel magasabbra van függesztve az esetleges lecsúszás megakadályozása végett. SZABADALMI IGÉNY. Köpőcsésze-hordozó vizes köpőcsészék fölsze­désére és nagyobb számban való össze­gyűjtésére, jellemezve az (e) karikára kissé lejtős állásban fölfüggesztett (a) patkó által, melynek alakja és mérete a fölszedendő köpőcsésze pereméhez van szabva. PAI.LAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDA IA BUDAPESTW­(1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents